Stora Enso, Ždírec nad Doubravou
Bosch Diesel, s.r.o. Spacecom
Amylon Hartmann Rico
ČEZ DVOŘÁK stavby pozemních komunikací
Televize HBin Okrasné rostliny Křesťan
Tiskárny Havlíčkův Brod Puškařství Lubomír Hepner
Petr Musil, Choceň Kooperativa
Crespo, s.r.o. - reklamní společnost Pivovar Rebel Havlíčkův Brod
MUDr. Eva Cyrusová, Havlíčkův Brod Město Havlíčkův Brod
Centrum přípravy koní pro hipoterapii CHRPA Boutique Jana
Mgr. radim Horsinka, Ostrava Egis
Česká pojišťovna Sandoz
Pfizer Lundbeck
Angelini Vipharm Slovakia

Stanovy jezdeckého klubu

Stanovy Jezdeckého klubu PIRUETA při Psychiatrické léčebně Havlíčkův Brod

I. Název jezdeckého klubu

Jezdecký klub je založen dle z.č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů jako občanské sdružení, které je právnickou osobou a má právní subjektivitu, pod názvem:

Jezdecký klub PIRUETA při Psychiatrické léčebně Havlíčkův Brod

II. Sídlo jezdeckého klubu

Sídlem jezdeckého klubu PIRUETA při Psychiatrické léčebně Havlíčkův Brod je:

Rozkošská 2322, 580 23 Havlíčkův Brod

III. Poslání a cíle

 • rozvoj rekreačního i závodního jezdeckého sportu ve stájích Psychiatrické léčebny Havlíčkův Brod
 • odborný růst členů klubu, získávání a zvyšování jejich kvalifikace
 • všestranný rozvoj koní, zejména koní Psychiatrické léčebny Havlíčkův Brod jako vyvážení vlivu hipoterapie s nimi prováděné
 • rozvoj zázemí stájí a jejího okolí
 • propagace jezdeckého sportu a stáje Psychiatrické léčebny Havlíčkův Brod pořádáním sportovních, kulturních a vzdělávacích akcí
 • výchova a vzdělávání mládeže v oblasti jezdeckého sportu jako prevence rizikového chování mládeže
 • spolupráce s ostatními jezdeckými kluby a s ČJF

IV. Orgány jezdeckého klubu

Orgány jezdeckého klubu jsou: členská schůze, výkonný výbor a dozorčí rada, pokud je zřízena.

V. Členská schůze

Nejvyšším orgánem je členská schůze. Schází se nejméně 1x ročně. Svolává a řídí ji předseda výkonného výboru, který o ní vhodným způsobem vyrozumí členy jezdeckého klubu. Pokud o to požádá nejméně 1/3 členů jezdeckého klubu nebo výkonný výbor nebo dozorčí rada, je-li zřízena, svolá předseda výkonného výboru mimořádnou členskou schůzi do 1 měsíce po obdržení takové žádosti. Každý člen má 1 hlas.

Oprávnění členské schůze:

 • rozhoduje o zániku jezdeckého klubu včetně majetkového vypořádání
 • rozhoduje o názvu, sídle a symbolech jezdeckého klubu
 • přijímá a mění stanovy
 • volí a odvolává orgány jezdeckého klubu
 • určuje obecné zásady členství a povinnosti členů jezdeckého klubu
 • projednává zprávy orgánů jezdeckého klubu a ukládá jim úkoly
 • určuje zásady hospodaření jezdeckého klubu
 • vyhrazuje si rozhodování v dalších věcech.

Členská schůze je schopná usnášení, je-li přítomna alespoň 1/2 členů jezdeckého klubu. Rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. K rozhodnutí o zániku jezdeckého klubu jsou třeba 2/3 hlasů přítomných členů.

VI. Výkonný výbor

Výkonným orgánem jezdeckého klubu je výkonný výbor. Je tříčlenný a jeho členy volí členská schůze na 3 roky. Členové výkonného výboru si ze svého středu volí předsedu výkonného výboru.

Výkonný výbor činí rozhodnutí, která nespadají do kompetence členské schůze, řídí jezdecký klub dle jeho stanov a pravidel určených členskou schůzí, zabezpečuje plnění úkolů uložených členskou schůzí a spolupráci s Psychiatrickou léčebnou Havlíčkův Brod, s jinými jezdeckými kluby, s ČJF i s místními subjekty. O své činnosti podává zprávu členské schůzi.

Navenek zastupuje jezdecký klub a podepisuje se za něj předseda výkonného výboru nebo jím písemně pověřený člen výkonného výboru.

Výkonný výbor se schází dle potřeby, nejméně 1x za 3 měsíce, a je schopen usnášení, účastní-li se jeho setkání alespoň dva členové. Rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných. V případě stejného počtu hlasů rozhoduje hlas předsedy.

VII. Dozorčí rada

Dozorčí rada se zřídí, stanoví-li tak členská schůze.

Dozorčí rada je tříčlenná a její členové jsou voleni členskou schůzí na tři roky. Ze svého středu volí předsedu. Schází se dle potřeby, nejméně 1x za rok, a je schopna usnášení, účastní-li se jejího setkání alespoň dva členové. Rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných. V případě stejného počtu hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Členem dozorčí rady nemůže být člen výkonného výboru.

Dozorčí rada dohlíží na činnost výkonného výboru a kontroluje hospodaření jezdeckého klubu.

Může žádat o svolání mimořádné členské schůze.

O své činnosti podává zprávu členské schůzi.

VIII. Členství v jezdeckém klubu

Členem jezdeckého klubu se může stát fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s posláním a cíli klubu a je ochotna plnit povinnosti člena stanovené stanovami, členskou schůzí či výkonným výborem.

O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor na základě přihlášky na svém nejbližším setkání. O rozhodnutí musí žadatele písemně informovat.

Člen může z jezdeckého klubu kdykoli vystoupit písemným oznámením vystoupení výkonnému výboru. Členství zaniká dnem doručení oznámení o vystoupení, není-li v oznámení uveden den pozdější.

Členství v jezdeckém klubu zaniká dnem přestoupení člena do jiného jezdeckého klubu.

Člen může být rozhodnutím výkonného výboru z jezdeckého klubu vyloučen, pokud závažným způsobem nebo opakovaně porušil stanovy, rozhodnutí členské schůze nebo výkonného výboru. Vyloučení nabývá platnosti dnem jeho doručení.

IX. Práva a povinnosti členů

Členové jezdeckého klubu jsou povinni dodržovat stanovy jezdeckého klubu a řídit se pokyny členské schůze a výkonného výboru. Jsou povinni se účastnit akcí jezdeckého klubu podle podmínek stanovených členskou schůzí nebo výkonným výborem.

Členové jezdeckého klubu mají právo volit a být voleni do orgánů jezdeckého klubu. Volební právo je omezeno dosažením věku 18 let. Členové jezdeckého klubu mají právo vůči orgánům jezdeckého klubu vyjadřovat své připomínky, stížnosti, náměti a názory. Orgány jezdeckého klubu jsou povinny se k tomuto vyjádřit ve lhůtě 1 měsíce a sdělit členovi své stanovisko.

X. Zásady hospodaření

Zdrojem příjmů jezdeckého klubu jsou zejména:

 • příspěvky členů (o tom, zda a v jaké výši budou placeny roční členské příspěvky, rozhodne výkonný výbor podle finančních potřeb jezdeckého klubu)
 • příjmy z pořádání jezdeckých závodů a jiných akcí
 • dotace, dary a granty

Jezdecký klub může nabývat vlastní majetek i užívat majetek jiných subjektů. O nabývání a pozbývání majetku a dispozicích s ním rozhoduje výkonný výbor.

Výkonný výbor je povinen zajistit řádnou evidenci majetku a vést předepsané účetnictví.

Výkonný výbor je povinen hospodařit s majetkem jezdeckého klubu v souladu s právními předpisy, s těmito stanovami a s rozhodnutím členské schůze.

Finanční prostředky jezdeckého klubu budou použity zejména na financování odborného růstu členů a jejich jezdecké závodní činnosti, na rozvoj zázemí stáje a jejího okolí, na pořízení jezdeckých potřeb pro členy klubu a režii akcí pořádaných jezdeckým klubem.

XI. Závěrečná ustanovení

Jezdecký klub vzniká registrací Ministerstvem vnitra ČR, které vyznačí den registrace na stanovách.

Tyto stanovy byly vyhotoveny ve čtyřech exemplářích a byly přijaty ustavující členskou schůzí jezdeckého klubu dne 5.1.2004

V Havlíčkově Brodě, dne 5.1.2004

MUDr. Andrea Mašková, členka přípravného výboru
Miroslava Hepnerová, členka přípravného výboru
Monika Kuchtová, členka přípravného výboru