Stora Enso, Ždírec nad Doubravou
Vipharm
Mentalis
Bosch Diesel, s.r.o. Spacecom
Amylon Hartmann Rico
Auto Špinar DVOŘÁK stavby pozemních komunikací
Medopharm Okrasné rostliny Křesťan
Tiskárny Havlíčkův Brod Puškařství Lubomír Hepner
Centrum přípravy koní pro hipoterapii CHRPA Kooperativa
Crespo, s.r.o. - reklamní společnost Pivovar Rebel Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod Zentiva
POS realitní kancelář Evropa Angelini
Lundbeck  
MUDr. Štěpánka Hromadová, Jihlava MUDr. Petr Hromada, Havlíčkův Brod
MUDr. Eva Cyrusová, Havlíčkův Brod Mgr. Radim Horsinka, Ostrava
MUDr. Jaromír Mašek, Psychiatrie Hlinsko, s.r.o. Petr Musil,
Choceň
betadine

Stanovy jezdeckého klubu

Jezdecký klub PIRUETA při Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod, z. s.

Stanovy spolku

I. Název a sídlo

Jezdecký klub PIRUETA při Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod, z. s. (dále jen spolek) má své sídlo v Havlíčkově Brodě, na adrese Rozkošská 2322, PSČ 580 23, IČ 26651904. Anglický ekvivalent jména spolku: Riding Club PIRUETA at the Psychiatric Hospital Havlíčkův Brod.

II. Účel spolku

Účelem spolku je rozvoj a propagace jezdeckého sportu a hiporehabilitace, výchova a vzdělávání mládeže v oblasti jezdeckého sportu.

III. Poslání a hlavní činnost spolku

Poslání a hlavní činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

 • rozvoj rekreačního i závodního jezdeckého sportu ve stájích Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod
 • odborný růst členů spolku, získávání a zvyšování jejich kvalifikace
 • všestranný rozvoj koní, zejména koní Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod jako vyvážení vlivu hiporehabilitace s nimi prováděné
 • rozvoj zázemí stájí a jejího okolí schůze
 • propagace jezdeckého sportu a stáje Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod pořádáním sportovních, kulturních a vzdělávacích akcí
 • výchova a vzdělávání mládeže v oblasti jezdeckého sportu jako prevence rizikového chování mládeže
 • spolupráce s ostatními jezdeckými kluby a s ČJF

IV. Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

 1. členská schůze,
 2. předseda,
 3. dozorčí rada, pokud je zřízena.

V. Členská schůze

Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů - členská schůze. Schází se nejméně 1x ročně. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl na přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Pokud o to požádá nejméně jedna třetina členů spolku nebo dozorčí rada, je-li zřízena, svolá předseda mimořádnou členskou schůzi do jednoho měsíce po obdržení takové žádosti. Každý člen má jeden hlas. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.

Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

 • rozhoduje o zániku spolku včetně majetkového vypořádání
 • rozhoduje o názvu, sídle a symbolech spolku
 • schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov
 • volí a odvolává orgány spolku
 • určuje obecné zásady členství a povinnosti členů spolku
 • projednává zprávy orgánů spolku a ukládá jim úkoly
 • určuje zásady hospodaření spolku
 • vyhrazuje si rozhodování v dalších věcech.

Členská schůze je schopná usnášení, je-li přítomna alespoň 1/2 členů spolku. Rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. K rozhodnutí o zániku spolku jsou třeba 2/3 hlasů přítomných členů.

O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze

VI. Předseda

Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.

Předseda je volen členskou schůzí na dobu 3 let. Předseda se funkce ujímá den následujícího po dni volby.

Předseda je povinen:

 1. svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 5,
 2. vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,
 3. archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,
 4. jednou za tři roky předložit členské schůzi ke schválení strategický plán spolku, a to tak, aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozího strategického plánu.

VII. Dozorčí rada

Dozorčí rada se zřídí, stanoví-li tak členská schůze.

Dozorčí rada je tříčlenná a její členové jsou voleni členskou schůzí na tři roky. Ze svého středu volí předsedu. Schází se dle potřeby, nejméně 1x za rok, a je schopna usnášení, účastní-li se jejího setkání alespoň dva členové. Rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných. V případě stejného počtu hlasů rozhoduje hlas předsedy. Dozorčí rada dohlíží na činnost orgánů spolku a kontroluje hospodaření spolku. Může žádat o svolání mimořádné členské schůze.

O své činnosti podává zprávu členské schůzi. 

VIII. Členství ve spolku

Členem spolku se může stát fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s posláním a cíli spolku a je ochotna plnit povinnosti člena stanovené stanovami či členskou schůzí.

Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.

Člen spolku má právo:

 1. účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
 2. volit předsedu spolku,
 3. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
 4. podílet se na praktické činnosti spolku.

Člen spolku má povinnost:

 1. dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
 2. aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
 3. aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

Členství ve spolku zaniká:

 1. doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,
 2. úmrtím člena,
 3. zánikem spolku,
 4. vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

IX. Zásady hospodaření

Zdrojem příjmů spolku jsou zejména:

 • příspěvky členů (o tom, zda a v jaké výši budou placeny roční členské příspěvky, rozhodne členská schůze podle finančních potřeb spolku)
 • příjmy z pořádání jezdeckých závodů a jiných akcí
 • dotace, dary a granty

Spolek může nabývat vlastní majetek i užívat majetek jiných subjektů. O nabývání a pozbývání majetku a dispozicích s ním rozhoduje členská schůze a předseda spolku.

Předseda spolku je povinen zajistit řádnou evidenci majetku a vést předepsané účetnictví.

Předseda spolku je povinen hospodařit s majetkem spolku v souladu s právními předpisy, s těmito stanovami a s rozhodnutím členské schůze

Finanční prostředky spolku budou použity zejména na financování odborného růstu členů a jejich jezdecké závodní činnosti, na rozvoj zázemí stáje a jejího okolí, na pořízení jezdeckých potřeb pro členy spolku a režii akcí pořádaných spolkem.

X. Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

Účinnost od 15. 3. 2015