Zhodnocení předešlého roku

Zhodnocení roku 2017

Zhodnoceni 1 Zhodnoceni 2

Rok 2017 byl pro hiporehabilitaci v naší Psychiatrické nemocnici především ve znamení pokračování v úspěšném vzdělávání zdravotních sester pro oblast hiporehabilitace v psychiatrii a ve znamení neobyčejně vydařené veřejné benefice s tématikou Malého prince.

Stále k nejsilnějším momentům roku 2017 patřil fakt, že už můžeme reálně hovořit o legitimním poskytování hiporehabilitace v psychiatrii jako o poskytování zdravotní péče v ČR. Takže ještě jednou a znovu: „Má to smysl!“

Hiporehabilitační tým pracoval v roce 2017 ve složení: odborná garantka MUDr.Andrea Mašková, hlavní zdravotnická pracovnice pro hiporehabilitaci Monika Kuchtová DiS. s odbornou způsobilostí „Sestra pro péči v psychiatrii“, cvičitelka koní pro hiporehabilitaci Ing.Martina Mrštinová, DiS.(nově absolventka Vyšší odborné školy sociální Jihlava), zdravotnická pracovnice pro hiporehabilitaci Bc.Karolina Perlová s odbornou způsobilostí „Sestra pro péči v psychiatrii“, cvičitelka koní pro hiporehabilitaci Miroslava Bílková a fyzioterapeutka Bc.Kateřina Ročková (absolventka akreditovaného vzdělávání v certifikovaném kurzu MZ ČR „Hipoterapie u DMO“). Příležitostní pomocníci pro hiporehabilitaci: Mgr.Markéta Dubnová, PhD., Ludmila Jindrová, Marie Hanusová

V roce 2017 pro hiporehabilitaci pracovali spolehlivě naši koně, kterým patří obrovský dík - valach haflinga Martin, klisna křížence norika Sára, valach českomoravského belgika Tony, valach českomoravského belgika Alan, klisna welsh part-bred Opera Beny, klisna merénského koně Sorika a minikoníčci Conty a Toby von Robby.

Všechny naše koně i pony mají složeny specializační zkoušky hiporehabilitačních koní pod Českou hiporehabilitační společností.

Středisko hiporehabilitace Pirueta má splněny všechny požadavky na personální a kvalifikační obsazení týmu, podmínky pro hiporehabilitační koně se specializační licencí a podmínky pro potřebné zázemí dané Českou hiporehabilitační společností (ČHS). Středisko hiporehabilitace Pirueta je Registrovaným střediskem hiporehabilitace ČHS.

V  roce 2017 se uskutečnilo celkem 568 terapeutických jednotek hiporehabilitace, kterých se zúčastnilo 291 pacientů, celkový počet účastí na hiporehabilitaci byl 2099. Počet terapeutických jednotek animoterapie (pracovní činnost spojená se stájí a koňmi) byl 403, počet pacientů, kteří prošli animoterapií byl 49, počet účastí pacientů na animoterapii by 1044.

9 jednotek hiporehabilitace týdně (v délce cca 2 hodiny) je věnováno hospitalizovaným pacientům v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod, 11 jednotek hiporehabilitace týdně (v délce cca půl hodiny) je věnováno ambulantním klientům, které tvoří převážně děti s kombinovaným handicapem a jejich rodiny.

 

26.květen 2017

Proběhla „malá“ benefice, která je tradičním krásným vystoupením pacientů z ambulantní péče věnovaným především jejich rodinám. Téma bylo „Máme rádi zvířata“ a bylo tak nastartováno očekávání naší „velké“ benefice na konci léta.

 

30. srpen 2017

16. ročník veřejné benefice „Vesmírné dobrodružství aneb žijeme fantazií

Nadační fond pro hiporehabilitaci ve spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Havlíčkův Brod uspořádal poslední středu v měsíci srpnu 16.ročník veřejné benefice. Posláním této akce je příjemné neformální setkání lidí v areálu Psychiatrické nemocnice, podpora péče o psychické zdraví a prezentace některých prvků komplexní psychiatrické péče jakými jsou hiporehabilitace, canisterapie, muzikoterapie a arteterapie. Hlavní součástí benefice je hudebně-dramatické vystoupení klientů psychiatrie a klientů z ambulantní péče hiporehabiltace s koňmi, tentokrát pod názvem „Kouzelná květina pro Malého prince“.

Tradiční bohatý kulturní program zahrnoval hudební, taneční a šermířská vystoupení, hry pro děti, divácká volba „Kůň sympatie“. Loňskou benefici přišlo zhlédnout za krásného počasí cca 2500 spokojených návštěvníků z havlíčkobrodska. Benefice se účastní samozřejmě také klienti psychiatrie. V přátelské atmosféře dochází k jejich integraci a je podporován proces destigmatizace duševně nemocných.

Díky návštěvníkům benefice získal Nadační fond na své konto částku 37.691,-Kč.

 

26.listopad 2017

Poklidná a příjemná Hubertova jízda umožnila členům týmu zhodnotit pomalu končící rok 2017.

 

CERTIFIKOVANÝ KURZ MÁ PRVNÍ ABSOLVENTY A OTEVŘEL SE TAKÉ PODRUHÉ !!!

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod a její Středisko hiporehabilitace Pirueta otevřela 16.září 2017 druhý běh unikátního vzdělávacího programu - certifikovaný kurz pro oblast hiporehabilitace v psychiatrii akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR a určený zdravotním sestrám – „Ošetřovatelská péče v psychiatrii s využitím koní“.

29.května 2017 ukončily první zdravotní sestry v ČR závěrečnými zkouškami první běh tohoto certifikovsného kurzu a získaly tak zvláštní odbornou způsobilost pro vykonávání činností v hiporehabilitaci v psychiatrii, které jsou poskytováním zdravotní péče .

 

Projekt „DOBRÝ SOUSED“

Významná dlouholetá podpora hiporehabilitace firmou Hartamann-Rico, a.s.

Nadační fond pro hiporehabilitaci v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod byl již po několikáté vybrán firmou Hartmann-Rico,a.s. jako nezisková organizace, která je podpořena touto firmou v rámci projektu „Dobrý soused“. Finanční částka na podporu rozvoje a provozu Střediska hiporehabilitace Pirueta v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod pro rok 2017 činila krásných 20 000 Kč.

Firma Hartmann-Rico, a.s. podporuje náš Nadační fond již od roku 2011 !!!

Vážíme si všímavosti firmy Hartamnn-Rico, a.s. k dobročinným účelům a jsme hrdí na to, že jako cílová nezisková organizace je již po několik let vybírán právě náš nadační fond, a tím také účel podpory – Středisko hiporehabilitace Pirueta. 

 

Děkujeme upřímně všem, kteří v roce 2017 jakýmkoli způsobem podpořili projekt hiporehabilitace a pokud máte chuť prohlédnout si řadu nových fotografií z naší činnosti, zavítejte na webové stránky http://hipoterapie.crespo.cz 

V roce 2017 získal Nadační fond pro hiporehabilitaci tyto dotace:

Město Havlíčkův Brod – dotace 10.000,- Kč (cestovné účinkujících veřejné benefice)

 

V roce 2017 získal Nadační fond pro hiporehabilitaci tuto hmotnou podporu:

 • CPK Chrpa, o.s. – bezplatný pronájem tří koní pro hiporehabilitaci (Alan, Tony, Sorika)
 • Stora Enso Wood Products, s.r.o. – piliny pro celoroční provoz stáje
 • Crespo, reklamní agentura, s.r.o.
  • tvorba a vedení webových stránek
  • design pozvánek a plakátů pro benefici
  • design pohlednic pro benefici
  • design titulní strany Výroční zprávy
 • Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. – plakáty na propagaci benefice, tisk a vazba Výroční zprávy
 • Vysočina-news.cz – mediální partner benefice
 • Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, a.s. – občerstvení pro příležitost benefice
 • Angelini, s.r.o. – občerstvení pro příležitost benefice
 • Vipharm Slovakia, s.r.o. – občerstvení pro příležitost benefice
 • Egis, s.r.o. - občerstvení pro příležitost benefice
 • Okrasné rostliny a dřeviny Křesťan – postřik na trávu a plevel, květinová výzdoba benefice

V roce 2017 získal Nadační fond pro hiporehabilitaci tyto nadační dary ve formě finanční částky:

 • Hartmann-Rico, a.s. – 20.000,- Kč
 • Pfizer, s.r.o. – 20.000,- Kč
 • Sandoz, s.r.o. – 20.000,-Kč
 • Medopharm, s.r.o. – 11.000,- Kč
 • Mgr.Horsinka Radim, Ostrava – 10.000,- Kč
 • Space Com, s.r.o. – 10.000,-Kč
 • Česká Pojišťovna, a.s. – 10.000,- Kč
 • MUDr.Cyrusová Eva, Havlíčkův Brod – 5.000,- Kč
 • Amylon, a.s. – 5.000,- Kč
 • Kooperativa, pojišťovna, a.s. – 5. 000,- Kč
 • Puškařství Hepner Lubomír – 3.000,- Kč
 • POS, s.r.o., realitní kancelář Evropa - 1.500,-Kč
 • Veřejná benefice 2017 (dary návštěvníků) - 37.691,- Kč

V r. 2017 Nadační fond poskytl Psychiatrické nemocnici H. Brod tyto finanční částky na podporu hiporehabilitace:

301.903,- Kč – na provoz a rozvoj střediska hiporehabilitace Pirueta (krmivo, stelivo, kovář, veterinář, fyzioterapeut, hiporehabilitační pomůcky, výstavba přístřešku pro koně ve výběhu – dokončení v r.2018 )

19.947,- Kč - příspěvek na organizaci veřejné benefice

 

TĚŠÍME SE NA SHLEDANOU 

 

Zhodnoceni 3

 

Naši mediální partneři:
Reklamní agentura Crespo s.r.o.
Tiskárny Havlíčkův Brod a.s.
Vysočina-News.cz

 

MUDr.Andrea Mašková
předsedkyně správní rady
Nadační fond pro hiporehabilitaci v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod

 

 

Finanční zpráva za rok 2017

Rozvaha ke dni 31.12.2017 

Aktiva:

 • bankovní účet běžný: 201.321,44 Kč
 • pokladna 1.538,00 Kč
 • Celkem aktiva: 202.859,44 Kč

 

Pasiva:

 • nerozdělený zisk minulých let: 373.318,39 Kč
 • hospodářský výsledek roku 2017: - 170.458,95 Kč
 • Celkem pasiva: 202.859,44 Kč

  

Výkaz zisků a ztrát za rok 2017

 • Náklady: dary PN HB na provoz a vybavení hiporehabilitace 301.903,00 Kč
 • spotřeba materiálu 5.350,02 Kč
 • bankovní poplatky 179,00 Kč
 • ostatní služby 19.946,93 Kč
 • Náklady celkem: 327.378,95 Kč

 

 • Příjmy: přijaté příspěvky (dary) 136.920,00 Kč
 • jiné ostatní výnosy - reklama 10.000,00 Kč
 • dotace Městského úřadu HB 10.000,00 Kč
 • Příjmy celkem: 156.920,00 Kč

 

Hospodářský výsledek roku 2017: -170.458,95 Kč

  

 

Zpráva revizora Nadačního fondu pro hiporehabilitaci
v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod za rok 2017

Revizor provedl kontrolu hospodaření a využití finančních prostředků Nadačního fondu za rok 2017.

Ke kontrole bylo předloženo: peněžní deník, bankovní výpisy, faktury, sponzorské a darovací smlouvy, finanční uzávěrka nadačního fondu za rok 2017.

 Revizor zjistil: 

 1. Zůstatek na běžném účtu fondu ke dni 31.12.2017 činil skutečně 201.321,44 Kč, v pokladně byl zůstatek 1.538,00 Kč, jak je uvedeno v účetní uzávěrce. 
 2. Náklady za rok 2017 činily 327.378,95 Kč. Jednalo většinou o příspěvky na vybavení a provoz hiporehabilitace pro  Psychiatrickou nemocnici Havlíčkův Brod, a to v celkové výši 301.903,00 Kč. Psychiatrická nemocnice doložila kopiemi faktur částku 122.150,00 Kč. Zbylá část daru bude realizována a vyúčtována nadačnímu fondu v roce 2018. Další náklady ve výši 24.296,95 Kč byly použity na nákup služeb a materiálu související s benefiční akcí a zčásti byly hrazeny Městským úřadem Havlíčkův Brod. Zbylá část nákladů ve výši 1.179,00 Kč byla použita na provoz nadačního fondu /vedení účetnictví, poplatky účet/. 
 3. Bylo zjištěno, že nadační fond poskytuje příspěvky pouze na náklady, které souvisejí s jeho posláním, jiným třetím osobám v roce 2017 fond příspěvek neposkytl. 
 4. Poskytnuté dary a příspěvky od sponzorů jsou řádně evidovány a byly přijaté pouze dary a peněžní prostředky potřebné na provoz hiporehabilitace. 
 5. Práce členů nadace byla stejně jako v předchozích letech i v roce 2017 dobrovolná.

 

Závěr: Revizor neshledal nedostatky v hospodaření Nadačního fondu a schválil účetní uzávěrku za rok 2017.

  

V Havlíčkově Brodě dne 8.3.2018
MUDr. Martina Benešová
revizor Nadační fond pro hiporehabilitaci v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod