Zhodnocení předešlého roku

Nadační fond pro hiporehabilitaci
v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod

Správní rada:

předsedkyně: MUDr.Andrea Mašková
členové: PhDr.Jarmila Převrátilová, Jana Lukášová

Revizor:

MUDr.Martina Benešová

Hosté:

Monika Kuchtová, DiS. Mgr.Jaroslava Knížková

Kdo je Nadační fond pro hiporehabilitaci:

Nadační fond pro hiporehabilitaci je neziskovou a nestátní organizací, která má sídlo v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod a je registrován v obchodním rejstříku Krajského soudu Hradec Králové v oddílu N, vložce číslo 10 od 1.12.1998 dle z.č.227/1997 Sb.

Orgány Nadačního fondu pro hiporehabilitaci:

 • Statutárním orgánem je správní rada, která má 3 členy.
 • Funkční období jednotlivých členů správní rady je tříleté.
 • Každý člen správní rady je oprávněn jednat jménem Nadačního fondu samostatně.
 • Nadační fond se řídí svým statutem, novelizovaným 16.10.2013.
 • Kontrolním orgánem Nadačního fondu je revizor. Funkční období revizora je tříleté.
 • Funkce v orgánech Nadačního fondu je čestná. 

Cíle Nadačního fondu pro hiporehabilitaci:

Hlavním cílem Nadačního fondu je podpora budování, rozvoje a provozu hiporehabilitace Pirueta v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod.

Nadační fond podporuje odborný růst hiporehabilitačního týmu Pirueta a prezentuje hiporehabilitaci Pirueta u laické i odborné veřejnosti.

Zdroje Nadačního fondu pro hiporehabilitaci:

Zdrojem nadačního fondu jsou granty, dotace, nadační dary, benefiční akce, reklamní spolupráce.

Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků:

Nadační příspěvky se poskytují Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod za účelem budování, rozvoje a provozu hiporehabilitace Pirueta. Každý nadační příspěvek je dokladován darovací smlouvou a jeho čerpání je řádně doloženo.

Náklady související se správou Nadačního fondu nesmí převýšit 5% majetku podle jeho stavu ke dni 31.12. téhož roku. Jedná se o nutné výdaje spojené s vedením účetnictví, zadáváním auditů a reklamní propagací.

Práce členů správní rady Nadačního fondu pro hiporehabilitaci je dobrovolná a bezplatná.

  

 


Zhodnocení roku 2018

V roce 2018 oslavil Nadační fond pro hiporehabilitaci 20 let od svého založení. Je neskutečné, jak ten čas letí…

Rok 2018 byl pro hiporehabilitaci v naší Psychiatrické nemocnici opět ve znamení pokračování v certifikovaném vzdělávání zdravotních sester pro oblast hiporehabilitace v psychiatrii, ve znamení vybudování dlouho plánovaného krásného dřevěného přístřešku pro koně ve výběhu a v neposlední řadě rokem vydařené veřejné benefice s tématikou zimních a letních olympijských her a historických úspěchů českých sportovců.

Stále k nejsilnějším momentům roku 2018 patřil fakt, že už můžeme reálně hovořit o legitimním poskytování hiporehabilitace v psychiatrii jako o poskytování zdravotní péče v ČR. Takže opět a znovu: „Má to smysl!“

Hiporehabilitační tým pracoval v roce 2018 ve složení:

 • odborná garantka MUDr.Andrea Mašková,
 • hlavní zdravotnická pracovnice pro hiporehabilitaci Monika Kuchtová DiS. s odbornou způsobilostí „Sestra pro péči v psychiatrii“
 • zdravotnická pracovnice pro hiporehabilitaci Bc.Karolina Perlová s odbornou způsobilostí „Sestra pro péči v psychiatrii“
 • cvičitelka koní pro hiporehabilitaci Miroslava Bílková
 • cvičitelka koní pro hiporehabilitaci Šárka Honzová
 • externí fyzioterapeutka Bc.Kateřina Ročková (absolventka akreditovaného vzdělávání v certifikovaném kurzu MZ ČR „Hipoterapie u DMO“).

Příležitostní pomocníci pro hiporehabilitaci: Mgr. Markéta Dubnová, PhD., Ludmila Jindrová, Marie Hanusová

V roce 2018 pro hiporehabilitaci pracovali spolehlivě naši koně, kterým patří obrovský dík valach haflinga Martin, klisna křížence norika Sára, valach českomoravského belgika Tony, valach českomoravského belgika Alan, klisna welsh part-bred Opera Beny, klisna merénského koně Sorika a minikoníčci Conty a Toby von Robby.

Všechny naše koně i pony mají složeny specializační zkoušky hiporehabilitačních koní pod Českou hiporehabilitační společností.

V září 2018 se naše hiporehabilitační stádo rozrostlo o mladou nadějnou kobylku paint horse jménem Honey Hope, která je již čtvrtým koněm poskytnutým našemu středisku do bezplatného pronájmu od sdružení CPK Chrpa. Honey Hope bude skládat specializační zkoušky v roce 2019 a bude zařazena do jednotek hiporehabilitace s dětskými pacienty.

Středisko hiporehabilitace Pirueta má splněny všechny požadavky na personální a kvalifikační obsazení týmu, podmínky pro hiporehabilitační koně se specializační licencí a podmínky pro potřebné zázemí dané Českou hiporehabilitační společností (ČHS). Středisko hiporehabilitace Pirueta je Registrovaným střediskem hiporehabilitace ČHS.

Pro potřebu sjednocení terminologie v celé ČR byla Českou hiporehabilitační společností stanovena délka jedné hiporehabilitační jednotky na ½ hodiny. V našem středisku Pirueta u skupinové formy hiporehabilitace na sebe navazují 2 až 3,5 hiporehabilitační jednotky, u individuální formy hiporehabilitace používáme 1 až 1,5 hiporehabilitační jednotky.

V roce 2018 se uskutečnilo celkem 314 skupinových forem hiporehabilitace a 284 individuálních forem hiporehabilitace, proběhlo celkem 1240 hiporehabilitačních jednotek, celkem bylo zařazeno do hiporehabilitace 295 pacientů a účast jednotlivých pacientů vzhledem k hiporehabilitačním jednotkám byla 5666.

V roce 2018 se uskutečnilo celkem 546 pracovních terapií v hiporehabilitaci, do pracovní terapie bylo celkem zařazeno 61 pacientů a účast jednotlivých pacientů na pracovní terapii byla 1197.

8 skupinových forem hiporehabilitace týdně je věnováno hospitalizovaným pacientům v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod, 11 individuálních forem hiporehabilitace týdně je věnováno ambulantním klientům, které tvoří převážně děti s kombinovaným handicapem a jejich rodiny.

 

 


Události

22. červen 2018

Proběhla „malá“ benefice, která je tradičním krásným vystoupením pacientů z ambulantní péče hiporehabilitace věnovaným především jejich rodinám. Téma bylo sportovní a bylo tak nastartováno očekávání naší „velké“ benefice na konci léta.

 

červenec – srpen 2018

Byla realizována výstavba dlouho plánovaného dřevěného přístřešku pro koně ve výběhu k účelům zlepšení jejich welfare a pro možnost přirozeného a zdravotně nejpříznivějšího chovu koní 24/7. Tento projekt probíhal v roce 2017-2018 a náklady s ním spojené byly hrazeny z Nadačního fondu pro hipoerahabilitaci.

 

29. srpen 2018 – 17. ročník veřejné benefice „Život se sportem je cool“

Nadační fond pro hiporehabilitaci ve spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Havlíčkův Brod uspořádal poslední středu v měsíci srpnu 17.ročník veřejné benefice. Posláním této akce je příjemné neformální setkání lidí v areálu Psychiatrické nemocnice, podpora péče o psychické zdraví a prezentace některých prvků komplexní psychiatrické péče jakými jsou hiporehabilitace, canisterapie, muzikoterapie a arteterapie. Hlavní součástí benefice je hudebně-dramatické vystoupení klientů psychiatrie a klientů z ambulantní péče hiporehabiltace s koňmi, tentokrát pod názvem „Naše příběhy pod pěti kruhy“.

Tradiční bohatý kulturní program zahrnoval hudební, taneční a šermířská vystoupení, hry pro děti, divácká volba „Kůň sympatie“. Loňskou benefici přišlo zhlédnout za krásného počasí cca 2500 spokojených návštěvníků z havlíčkobrodska. Benefice se účastní samozřejmě také klienti psychiatrie. V přátelské atmosféře dochází k jejich integraci a je podporován proces destigmatizace duševně nemocných.

Díky návštěvníkům benefice získal Nadační fond na své konto částku 45  119  Kč.

 

7. prosinec 2018

Poklidné a příjemné předvánoční posezení umožnilo členům týmu zhodnotit pomalu končící rok 2018.

CERTIFIKOVANÝ KURZ MÁ DALŠÍ ABSOLVENTY A OTEVŘEL SE TAKÉ POTŘETÍ !!!

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod a její Středisko hiporehabilitace Pirueta otevřela 15. září 2018 třetí běh unikátního vzdělávacího programu - certifikovaný kurz pro oblast hiporehabilitace v psychiatrii akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR a určený zdravotním sestrám – „Ošetřovatelská péče v psychiatrii s využitím koní“. Závěrečné zkoušky třetího běhu tohoto kurzu proběhnou v květnu 2019.

24. - 25. května 2018 ukončily další zdravotní sestry závěrečnými zkouškami druhý běh tohoto certifikovaného kurzu a získaly tak zvláštní odbornou způsobilost pro vykonávání činností v hiporehabilitaci v psychiatrii, které jsou poskytováním zdravotní péče.

 

 


Projekt „DOBRÝ SOUSED“

Významná dlouholetá podpora hiporehabilitace firmou Hartamann-Rico, a.s.

Nadační fond pro hiporehabilitaci v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod byl již po několikáté vybrán firmou Hartmann-Rico, a.s. jako nezisková organizace, která je podpořena touto firmou v rámci projektu „Dobrý soused“. Finanční částka na podporu rozvoje a provozu Střediska hiporehabilitace Pirueta v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod pro rok 2018 činila opět krásných 20 000 Kč.

Firma Hartmann-Rico, a.s. podporuje náš Nadační fond již od roku 2011 !!!

Vážíme si všímavosti firmy Hartamnn-Rico, a.s. k dobročinným účelům a jsme hrdí na to, že jako cílová nezisková organizace je již po několik let vybírán právě náš nadační fond a tím také účel podpory – Středisko hiporehabilitace Pirueta.

Děkujeme upřímně všem, kteří v roce 2018 jakýmkoli způsobem podpořili projekt hiporehabilitace a pokud máte chuť prohlédnout si řadu nových fotografií z naší činnosti, zavítejte na webové stránky http://hipoterapie.crespo.cz

V roce 2018 získal Nadační fond pro hiporehabilitaci tyto dotace:

 • Město Havlíčkův Brod – dotace 10.000,- Kč (cestovné účinkujících veřejné benefice)

V roce 2018 získal Nadační fond pro hiporehabilitaci tuto hmotnou podporu:

 • CPK Chrpa, o.s. – bezplatný pronájem čtyř koní pro hiporehabilitaci (Alan, Tony, Sorika, Honey Hope)
 • Stora Enso Wood Products, s.r.o. – piliny pro celoroční provoz stáje
 • Dvořák, stavební firma – Iva Dvořáková – kamenivo pro účely rekonstrukce jízdárny
 • Crespo, reklamní agentura, s.r.o.
  • tvorba a vedení webových stránek
  • design pozvánek a plakátů pro benefici
  • design pohlednic pro benefici
  • design titulní strany Výroční zprávy
 • Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. – plakáty na propagaci benefice, tisk a vazba Výroční zprávy
 • Vysočina-news.cz – mediální partner benefice
 • Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, a.s. – občerstvení pro příležitost benefice
 • Angelini, s.r.o. – občerstvení pro příležitost benefice
 • Egis, s.r.o. - občerstvení pro příležitost benefice
 • Okrasné rostliny a dřeviny Křesťan – postřik na trávu a plevel, květinová výzdoba benefice

V roce 2018 získal Nadační fond pro hiporehabilitaci tyto nadační dary ve formě finanční částky:

 • Hartmann-Rico, a.s. – 20.000 Kč
 • Pfizer, s.r.o. – 20.000 Kč
 • Lékárna Va M, s.r.o. – 20.000 Kč
 • Medopharm, s.r.o. – 15.200 Kč
 • Mgr.Horsinka Radim, Ostrava – 10.000 Kč
 • Space Com, s.r.o. – 10.000 Kč
 • Česká Pojišťovna, a.s. – 10.000 Kč
 • Lundbeck ČR, s.r.o. - 10.000 Kč
 • MUDr.Cyrusová Eva, Havlíčkův Brod – 5.000 Kč
 • Amylon, a.s. – 5.000 Kč
 • Kooperativa, pojišťovna, a.s. – 5. 000 Kč
 • Vipharm Slovakia, s.r.o. - 5.000 Kč
 • Puškařství Hepner Lubomír – 3.000 Kč
 • POS, s.r.o., realitní kancelář Evropa - 3.000 Kč
 • Veřejná benefice 2018 (dary návštěvníků) - 45.119 Kč

V r. 2018 Nadační fond poskytl Psychiatrické nemocnici H.Brod tyto finanční částky na podporu hiporehabilitace:

 • 277.342 Kč – na provoz a rozvoj střediska hiporehabilitace Pirueta (krmivo, stelivo, kovář, veterinář, fyzioterapeut, hiporehabilitační pomůcky, dokončení výstavby přístřešku pro koně ve výběhu )
 • 20.303 Kč - příspěvek na organizaci veřejné benefice

 

TĚŠÍME SE NA SHLEDANOU

Naši mediální partneři

Reklamní agentura Crespo s.r.o.,
Tiskárny Havlíčkův Brod a.s.,
Vysočina-News.cz

MUDr.Andrea Mašková
předsedkyně správní rady
Nadační fond pro hiporehabilitaci v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod

 

 


Finanční zpráva za rok 2018

Rozvaha ke dni 31.12.2018

Aktiva:

 • bankovní účet běžný: 109.736,44 Kč
 • pokladna 1.046,00 Kč
 • Celkem aktiva: 110.782,44 Kč

Pasiva:

 • nerozdělený zisk minulých let: 202.859,44 Kč
 • hospodářský výsledek roku 2018: -92.077,00 Kč
 • Celkem pasiva: 110.782,44 Kč

Výkaz zisků a ztrát za rok 2018

Náklady:

 • dary PN HB na provoz a rozvoj hiporehabilitace 277.342,00 Kč
 • spotřeba materiálu 5.350,00 Kč
 • bankovní poplatky 259,00 Kč
 • ostatní služby 14.953,00 Kč
 • Náklady celkem: 297.904,00 Kč

Příjmy:

 • přijaté příspěvky (dary) 180.827,00 Kč
 • jiné ostatní výnosy - reklama 15.000,00 Kč
 • dotace Městského úřadu HB 10.000,00 Kč
 • Příjmy celkem: 205.827,00 Kč

Hospodářský výsledek roku 2018: -92.077,00 Kč

 

 


Zpráva revizní komise
Nadačního fondu pro hiporehabilitaci
v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod
za rok 2018

Revizní komise provedla kontrolu hospodaření a využití finančních prostředků Nadačního fondu za rok 2018. Ke kontrole bylo předloženo: peněžní deník, bankovní výpisy, faktury, sponzorské a darovací smlouvy, finanční uzávěrka nadačního fondu za rok 2018.

Komise zjistila:

 1. Zůstatek na běžném účtu fondu ke dni 31.12.2018 činil skutečně 109.736,44 Kč, v pokladně byl zůstatek 1.046,00 Kč, jak je uvedeno v účetní uzávěrce.
 2. Náklady za rok 2018 činily 297.904,00 Kč. Jednalo většinou o příspěvky na vybavení a provoz hiporehabilitace pro Psychiatrickou nemocnici Havlíčkův Brod, a to v celkové výši 277.342,00 Kč. Psychiatrická nemocnice doložila kopiemi faktur celou částku a rovněž doložila i zbývající část daru z roku 2017. Další náklady ve výši 19.303,00 Kč byly použity na nákup služeb a materiálu související s benefiční akcí a zčásti byly hrazeny Městským úřadem Havlíčkův Brod. Zbylá část nákladů ve výši 1.259,00 Kč byla použita na provoz nadačního fondu /vedení účetnictví, poplatky účet/.
 3. Bylo zjištěno, že nadační fond poskytuje příspěvky pouze na náklady, které souvisejí s jeho posláním, jiným třetím osobám v roce 2018 fond příspěvek neposkytl.
 4. Poskytnuté dary a příspěvky od sponzorů jsou řádně evidovány a byly přijaté pouze dary a peněžní prostředky potřebné na provoz hiporehabilitace.
 5. Práce členů nadace byla stejně jako v předchozích letech i v roce 2018 dobrovolná.

Závěr: Revizní komise neshledala nedostatky v hospodaření Nadačního fondu a schválila účetní uzávěrku za rok 2018.

V Havlíčkově Brodě dne 1.2. 2019
MUDr. Martina Benešová
revizorka Nadačního fondu