Stora Enso, Ždírec nad Doubravou
Vipharm
Mentalis
Bosch Diesel, s.r.o. Spacecom
Amylon Hartmann Rico
Auto Špinar DVOŘÁK stavby pozemních komunikací
Medopharm Okrasné rostliny Křesťan
Tiskárny Havlíčkův Brod Puškařství Lubomír Hepner
Centrum přípravy koní pro hipoterapii CHRPA Kooperativa
Crespo, s.r.o. - reklamní společnost Pivovar Rebel Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod Zentiva
POS realitní kancelář Evropa Angelini
Lundbeck  
MUDr. Štěpánka Hromadová, Jihlava MUDr. Petr Hromada, Havlíčkův Brod
MUDr. Eva Cyrusová, Havlíčkův Brod Mgr. Radim Horsinka, Ostrava
MUDr. Jaromír Mašek, Psychiatrie Hlinsko, s.r.o. Petr Musil,
Choceň
betadine

O nás

stáj

Zázemí

Zázemí Střediska hiporehabilitace Pirueta je umístěno přímo v areálu krásného parku Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod a tvoří ho vzdušné stáje, sklady sena a pilin, pastevní výběhy s napaječkou a prostorným přístřeškem pro koně 10x10m, venkovní jízdárna s nastupovací rampou a krytá jízdárna o rozměrech 12x26m, terapeutická místnost pro skupinová sezení s klienty, sociální zařízení pro klienty, kancelář, denní místnost a sociální zařízení pro personál, sklad hiporehabiltačních pomůcek a rekvizit.

 

Personální a odborné zajištění

Kvalita a efektivita práce střediska se odvíjí od profesionality hiporehabilitačního týmu a spokojenosti jeho členů. Bez vzdělaného a dobře spolupracujícího personálu nemůžeme počítat s kvalitní a dobře fungující terapií. Kůň dělá, co může, ale záleží na člověku, jak s tím dokáže naložit. Nesmíme proto zapomínat na péči o hiporehabilitační tým. Prvním krokem je zodpovědný výběr nových členů týmu, který u nás probíhá formou praktických zkoušek a pohovorů. Dále jsou potřebné dobré pracovní podmínky, vedení k celoživotnímu vzdělávání, možnost supervize a sebereflexe a aktivní boj proti vyhoření.

Velmi důležitá je úzká spolupráce hiporehabilitačního týmu s ošetřujícím zdravotnickým personálem konkrétních klientů. Potřebné zpětné vazby jsou pravidelně předávány na primářských sezeních jednotlivých psychiatrických oddělení, kam pracovníci hiporehabilitace docházejí. V rámci organizační struktury Psychiatrické nemocnice spadá hiporehabilitace pod vedení hlavní sestry. 

Hiporehabilitační tým:

 1. Odborný garant
  (lékař se specializací v oboru psychiatrie nebo klinický psycholog)
  odpovídá za odbornou aplikaci metodiky v HR a za odbornou úroveň členů týmu, zajišťuje supervizi
 2. Vedoucí zdravotnický pracovník hiporehabilitace
  (všeobecná sestra s certifikovaným kurzem MZČR „Ošetřovatelská péče v psychiatrii s využitím koní“)
  odpovídá za kvalitu poskytování HR, za výběr a přípravu hiporehabilitačních koní, za vytváření individuálních plánů pacientů, za vedení zdravotnické dokumentace, hodnotí průběh a výsledky HR, odpovídá za bezpečnost všech zúčastněných osob a zvířat, za péči a celkový přístup k hiporehabilitačním koním, může se podílet na přípravě a ošetřování koní, organizuje chod střediska a řídí se pokyny odborného garanta a poskytovatele HR, může se podílet na mzdovém systému a odměňování pracovníků HR
 3. Cvičitel koní pro hiporehabilitaci
  (absolvent profesního vzdělání v oboru jezdec – chovatel koní nebo držitel ZZVL nebo cvičitelské licence ČJF, absolvent Sanitářského kurzu)
  organizuje chod střediska a vede dokumentaci v souvislosti s chovem a denním programem koní, ve spolupráci s vedoucím zdravotníkem HR vybírá vhodné hiporehabilitační koně a vyřazuje koně nevhodné, odpovídá za přípravu, ošetřování a celkovou kondici HR koní, řídí se pokyny vedoucího zdravotnického pracovníka HR, může se podílet na průběhu HR v roli asistenta
 4. Zdravotnický pracovník hiporehabilitace
  (všeobecná sestra nebo fyzioterapeut nebo ergoterapeut nebo zdravotně-sociální pracovník)
  podílí se na přípravě, průběhu a hodnocení HR, na vytváření individuálních plánů pacientů, na vedení dokumentace a chodu střediska dle pokynů vedoucího zdravotnického pracovníka HR, může se podílet na výběru, přípravě a ošetřování HR koní dle pokynů cvičitele koní
 5. Zdravotnický pracovník pro asistenci v hiporehabilitaci
  (zdravotnický nelékařský pracovník)
  podílí se na průběhu HR dle pokynů vedoucího zdravotnického pracovníka HR nebo zdravotnického pracovníka HR
 6. Pomocník pro hiporehabilitaci
  (vzdělání není předepsáno, osoba starší 18 let)
  podílí se na přípravě a ošetřování HR koní dle pokynů vedoucího zdravotnického pracovníka HR, cvičitele koní nebo zdravotnického pracovníka HR

 

Naši klienti

V našem středisku je hiporehabilitace poskytována především hospitalizovaným klientům Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod, které indikuje jejich ošetřující lékař, pracujeme s dětmi, dospělými i seniory. V  menší míře je hiporehailitace poskytována také ambulantním klientům, kteří jsou indikování praktickým lékařem nebo ambulantním specialistou (jedná se většinou o děti s kombinovanými vadami a jejich rodiny).

Indikace:

Cílová skupina pro poskytování Hiporehabilitace v psychiatrii – pacienti s duševní poruchou nebo onemocněním dle MKN 10 (organické duševní poruchy včetně demencí, duševní poruchy vyvolané účinkem psychoaktivních látek, schizofrenie a jiné psychotické poruchy, poruchy nálady, neurotické poruchy, poruchy příjmu potravy, sexuální dysfunkce, poruchy osobnosti, mentální retardace, poruchy psychického vývoje, poruchy chování a emocí u dětí).

Kontraindikace:

 • Akutní stadium, dekompenzace nebo závažný stav duševního onemocnění nebo somatického onemocnění
 • Pacient pod vlivem alkoholu nebo jiných psychotropních látek
 • Dekompenzovaná alergie na zvířecí alergeny
 • Neplatné očkování proti tetanu

Souhlas s poskytováním hiporehabilitace je vždy písemný

 

Organizace jednotek hiporehabilitace

Hiporehabilitace probíhá ve všední dny od pondělí do pátku, dopoledne i odpoledne. Za rok projde hiporehabilitací okolo 300 klientů.

S hospitalizovanými klienty pracujeme převážně skupinovou formou, individuální forma je určena pro ambulantní klienty. Skupinová hiporehabilitace pro každou jednotlivou skupinu se koná 1-2x týdně a účastní se jí 4-10 klientů, pro ambulantní klienty se individuální hiporehabilitace koná 1x týdně.

Pro potřebu sjednocení terminologie v celé ČR byla Českou hiporehabilitační společností stanovena délka jedné hiporehabilitační jednotky na 1/2 hodiny. V našem středisku Pirueta u skupinové formy hiporehabilitace na sebe navazují 2 až 3,5 hiporehabilitační jednotky, u individuální formy hiporehabilitace používáme 1 až 1,5 hiporehabilitační jednotky. Vybraní hospitalizovaní klienti absolvují během své léčby v Psychiatrické nemocnici H.Brod celkově 6 – 8 setkání na skupinové hiporehabilitaci v případě uzavřené skupiny, v případě otevřené skupiny se počet absolvovaných setkání skupinové hiporehabilitace individuálně liší (4-20). Ambulantní klienti docházejí na hiporehabilitaci dlouhodobě (nejméně půl roku, většinou ale po několik let).

Pro každého klienta vypracovávají odpovědní pracovníci hiporehabilitace individuální ošetřovatelský plán (plánování, intervence, hodnocení) a tento plán je součástí zdravotnické dokumentace.

 

Týdenní rozvrh hiporehabilitace

Pondělí
 
 
9.30 - 10.00 ambulantní klienti
10.00 - 11.00 gerontopsychiatrické odd.13,13A,8A (senioři)
13.00 - 14.45 dětské odd. 12 (školní děti)
Úterý
 
10.00 - 11.45 doléčovací odd. 6 a 6A (dospělí)
13.00 - 15.00 ambulantní klienti
Středa
 
10.00 - 11.30 dětské odd. 12 (předškolní děti)
13.00 - 14.45 odd. pro závislosti 5
Čtvrtek
 
 
10.00 - 11.45 doléčovací odd.6A a 6 (dospělí)
13.00 - 14.45 dětské odd.12 (školní děti)
14.30 - 15.00 odd.pro závislosti 5 (dospělí)
Pátek
 
 
9.00 - 10.00 doléčovací odd.3A (dospělí) 
10.00 - 11.45 ambulantní klienti
13.00 - 15.15 ambulantní klienti

 

Průběh jednotek hiporehabilitace

Jaké techniky máme k dispozici? 

 • kontaktování s koňmi ve stáji a krmení
 • učení se základním informacím o koních
 • čištění, sedlání a uzdění koně
 • vodění koně
 • vzájemné vodění koně při ježdění
 • ježdění v sedle na jízdárně nebo po areálu PN
 • ježdění na lonži (prohlubování jezdeckých dovedností)
 • samostatné ježdění na jízdárně (základní vedení koně na pomůckách, orientace v prostoru)
 • léčebný tělocvik na koni s madly, relaxace
 • jednoduché cvičení na koni (uvolnění, stabilita, jistota, koordinace pohybu)
 • hry, kvízy (spolupráce ve skupině)
 • práce ze země – přirozená komunikace (neverbální komunikace)

Každá jednotka hiporehabilitace je zahájena i ukončena skupinovým sezením a reflexí.

 

Hiporehabilitační koně

Hipologie je obor, který se zabývá chovem a etologií koní. Každý pracovník v hiporehabilitaci se musí v tomto oboru dobře orientovat nejen z důvodu využívání specifických tělesných, pohybových a komunikačních vlastností koně pro účely provádění hiporehabilitace, ale také z důvodu etického přístupu ke koním. Kůň v hiporehabilitaci nemůže být v žádném případě považován za pouhé cvičební nářadí nebo nástroj k použití. Je to živý partner, který má své potřeby a zaslouží si, aby se s ním zacházelo maximálně poučeně. Zajištění ochrany proti přetěžování, zneužívání nebo týrání je stanoveno v dokumentech ČHS -  Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení koní a Etický kodex pracovníka v hiporehabilitaci.

Práce v hiporehabilitaci je pro koně náročná psychicky i fyzicky a v současné době je věnována velká pozornost jeho výběru, přípravě a udržení psychické i fyzické kondice. Hřebci a koně mladší 5 let pro práci v hiporehabilitaci nepatří, stejně tak koně vážně nemocní a opotřebovaní.

Součástí přípravy hiporehabilitačního koně jsou Specializační zkoušky pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace organizované ČHS. Usilujeme o uznání statutu hiporehabilitačního koně rovnocenného  ke statutu koní připravených pro drezuru, parkur, vozatajství, těžký tah apod.

Ve našem středisku máme k dispozici celkem sedm kvalitních hiporehabilitačních koní a dva hiporehabilitační minikoníky. 

Co nás zajímá při výběru koně pro hiporehabilitaci? 

Charakter a ochota pracovat, které nadřazujeme nad plemeno. Charakter je vrozený ale zároveň ovlivnitelný člověkem. Zajímá nás, v jakých podmínkách kůň doposud žil.

Vlastnosti a schopnosti koně - potřebné jsou důvěra k lidem, psychická odolnost, adaptace na rušivé vlivy, samostatnost, trpělivost, nelekavost, nelechtivost, lehká ovladatelnost při vodění, adaptace na neadekvátní zátěž.

Zdravotní stav – předpokladem je 100% zdravý kůň. Zajímá nás například pevný a pružný hřbet, zdravé končetiny, pevná kopyta, dobré osvalení.

Exteriér – předpoklad dobré mechaniky pohybu. Zajímá nás například souměrnost jednotlivých partií těla, výška koně, šířka hřbetu, délka kroku a jeho měkkost a plynulost. 

Příprava hiporehabilitačního koně – všeobecná:

 • stupeň přiježděnosti ZL až L, jednoduché skoky pro radost (spolehlivost na jízdárně);
 • lonžování (reakce na slovní pokyny cvičitele, spolehlivost ve všech chodech a ruchách);
 • práce ze země (správné reagování na jemné doteky cvičitel, rovnováha důvěry a respektu ve vztahu kůň-cvičitel);
 • vodění v terénu a obydlených zónách (spolehlivost na ruce);
 • projížďky v členitém terénu (nenásilná forma posilování);
 • dostatek pobytu v pastevním výběhu s ostatními koňmi (péče o stabilní psychiku). 

Příprava hiporehabilitačního koně – specifická:

 • nastupování jezdce z rampy;
 • zastavení při vychýlení jezdce z rovnovážní polohy;
 • práce na dvou lonžích (zkrácený a prodloužený krok, klus, překrok, obrat kolem zádě a předku);
 • desenzibilizace (rušivé elementy – zvuky, zvířata, pohyblivé a nepohyblivé věci, létající předměty);
 • důvěra ve cvičitele - svého člověka;
 • práce na vyrovnaném temperamentu (klidné a rozvážné vyjížďky v terénu);
 • aktivní péče o stabilní psychiku (minimalizace změn v každodenním životě).

 

Denní režim hiporehabilitačních koní 

Krmení:

 • 1-2x denně jádrem
 • 2 -3 x denně senem ve výbězích nebo v boxech

Výběhy:

 • výběhy s možností pastvy, s celodenním přístupem k vodě (automatická napaječka a minerální liz) a s přístupem do prostorného dřevěného přístřešku o rozměrech 10x10m
 • pobyt koní ve výběhu se liší dle sezóny a dle typu ustájení 

Ustájení:

 • boxová ustájení ve vzdušné stáji o rozměrech jednoho boxu 3,5 x 3,5 m
 • možnost celoročního venkovního ustájení formou 24/7 ve výběhu s přístřeškem 

Režim během pracovních dní:

 • každý kůň denně absolvuje pravidelnou přípravu, která zahrnuje práci pod sedlem v terénu, na jízdárně, kavaletová práce, lonž, práce ze země na ruce a ve volnosti, procházka na ruce v terénu…. Nikdy se kůň nezúčastní hiporehabilitační jednotky bez bezprostřední předchozí přípravy
 • každý kůň absolvuje maximálně 3 skupinové hiporehabilitace týdně (v rámci jedné skupiny se kůň přímo účastní přibližně 70% času, 30% času je věnováno vedení skupiny bez přímé účasti koně)
 • každý kůň absolvuje maximálně 3 individuální hiporehabilitace týdně
 • pokud odpovědný pracovník hiporehabilitace vyhodnotí tělesný nebo psychický stav koně za nevyhovující, kůň se hipotrehabilitace vůbec neúčastní po nezbytně nutnou dobu 

Režim o víkendech a svátcích:

 • pobyt ve výbězích 

Koňské prázdniny:

 • červenec, prosinec
 • pobyt ve výbězích, individuální příprava