Stora Enso, Ždírec nad Doubravou
Bosch Diesel, s.r.o. Spacecom
Amylon Hartmann Rico
ČEZ DVOŘÁK stavby pozemních komunikací
Televize HBin Okrasné rostliny Křesťan
Tiskárny Havlíčkův Brod Puškařství Lubomír Hepner
Petr Musil, Choceň Kooperativa
Crespo, s.r.o. - reklamní společnost Pivovar Rebel Havlíčkův Brod
MUDr. Eva Cyrusová, Havlíčkův Brod Město Havlíčkův Brod
Centrum přípravy koní pro hipoterapii CHRPA Boutique Jana
Mgr. radim Horsinka, Ostrava Egis
Česká pojišťovna ČSOB
Pfizer Lundbeck
Angelini Vipharm Slovakia
Sandoz Sanofi

O nás

stáj

Zázemí

Zázemí Střediska hiporehabilitace Pirueta je umístěno přímo v areálu Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod a tvoří ho vzdušné stáje pro 6 koní a 2 minikoníky, pastevní výběhy o rozloze cca 2,5 ha, venkovní jízdárna s nastupovací rampou a krytá jízdárna o rozměrech 12x26m, sociální zařízení pro klienty, místnost pro skupinová sezení s klienty, denní místnost a sociální zařízení pro personál.

Personální a odborné zajištění

Kvalita a efektivita práce střediska se odvíjí od profesionality hiporehabilitačního týmu a spokojenosti jeho členů. Bez vzdělaných a dobře spolupracujících terapeutů nemůžeme počítat s kvalitní a dobře fungující terapií. Kůň dělá, co může, ale záleží na člověku, jak s tím dokáže naložit. Nesmíme proto zapomínat na péči o hiporehabilitační tým. Prvním krokem je zodpovědný výběr nových členů týmu, který u nás probíhá formou praktických zkoušek a pohovorů. Dále jsou potřebné dobré pracovní podmínky, vedení k celoživotnímu vzdělávání, možnost supervize a sebereflexe a aktivní boj proti vyhoření.

Velmi důležitá je úzká spolupráce hiporehabilitačního týmu s ošetřujícím zdravotnickým personálem konkrétních klientů. Potřebné zpětné vazby jsou pravidelně předávány na primařských sezeních jednotlivých psychiatrických oddělení, kam terapeuti hiporehabilitace docházejí.

V našem středisku tvoří hiporehabilitační tým odborný garant, vedoucí terapeut, další dva terapeuti, kteří jsou zároveň cvičiteli/instruktory koní pro hiporehabilitaci a jeden asistent pro hiporehabilitaci. V rámci organizační struktury Psychiatrické nemocnice spadá hiporehabilitace pod vedení hlavní sestry.

První odborné zkušenosti v oblasti hiporehabilitace jsme v minulosti získávali od MUDr. Frantalové a pana Kopeckého z Hamzovy odborné léčebny Luže-Košumberk a od paní Hermanové ze Socioterapeutické farmy PN Bohnice.

Naši klienti

V našem středisku je hiporehabilitace poskytována především hospitalizovaným klientům Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod, které indikuje jejich ošetřující lékař, pracujeme s dětmi, dospělými i seniory. V  menší míře je hiporehailitace poskytována také ambulantním klientům, kteří jsou indikování praktickým lékařem nebo ambulantním specialistou (jedná se o děti s kombinovanými vadami a jejich rodiny).

Indikace pro hiporehabilitaci jde napříč psychiatrickým diagnostickým spektrem (organické duševní poruchy včetně demencí, duševní poruchy vyvolané účinkem psychoaktivních látek, schizofrenie a jiné psychotické poruchy, poruchy nálady, neurotické poruchy, poruchy příjmu potravy, sexuální dysfunkce, poruchy osobnosti, mentální retardace, poruchy psychického vývoje, poruchy chování a emocí u dětí).

Kontraindikací jsou akutní stavy psychiatrických diagnóz, akutní stavy somatických diagnóz, nezvládnutá alergie na srst koní, neprokázané očkování proti tetanu.

Organizace terapeutických lekcí

Hiporehabilitace probíhá od pondělí do pátku, dopoledne i odpoledne – tedy celkem pro 10 skupin klientů týdně. Za rok projde hiporehabilitací okolo 250 klientů.

S klienty pracujeme převážně skupinově, individuální terapeutické lekce jsou určeny pro ambulantní klienty. Terapeutická lekce pro každou jednotlivou skupinu se koná 1-2x týdně a účastní se jí 4-6 klientů (v případě seniorů se jedná až o 10-ti člennou skupinu), pro ambulantní klienty jsou terapeutické lekce 1x týdně.

Terapeutická lekce trvá 1 - 2 hodiny u skupinové formy, u individuálního přístupu 30 – 45 minut. Vybraní hospitalizovaní klienti absolvují během své léčby v Psychiatrické nemocnici H.Brod celkově 6 – 8 terapeutických lekcí v případě uzavřené skupiny, v případě otevřené skupiny u seniorů se počet absolvovaných terapeutických lekcí individuálně liší (4-20). Ambulantní klienti docházejí na hiporehabilitaci dlouhodobě (i několik let).

Každý pacient má svůj individuální plán s terapeutickými cíli, do kterého se zaznamenává průběh a hodnocení hiporehabilitace a tento plán je součástí zdravotnické dokumentace.

Týdenní rozvrh hiporehabilitace

Pondělí

10.00 - 11.00

gerontopsychiatrické odd.13,13A,8A (senioři)

13.00 - 14.45

dětské odd. 14 (školní děti)

Úterý

10.00 - 11.45

doléčovací odd. 6 a 6A (dospělí)

13.00 - 15.00

ambulantní klienti

Středa

10.00 - 11.30

dětské odd. 14 (předškolní děti)

13.00 - 14.45

odd. pro závislosti 1A

Čtvrtek

10.00 - 11.45

doléčovací odd.6A a 6 (dospělí)

13.00 - 14.45

dětské odd.14 (školní děti)

Pátek

9.30 - 11.45

ambulantní klienti

13.00 - 15.15

ambulantní klienti

Průběh terapeutických lekcí

Jaké techniky máme k dispozici?

 • kontaktování s koňmi ve stáji a krmení;
 • získávání základních informací o koních
 • čištění, sedlání a uzdění koní;
 • vodění koní na vodítku;
 • vzájemné vodění koně při ježdění;
 • ježdění v sedle na jízdárně nebo po areálu PN;
 • ježdění na lonži (prohlubování jezdeckých dovedností);
 • samostatné ježdění na jízdárně (základní vedení koně na pomůckách, orientace v prostoru);
  • jezdění na dečce s madly – léčebný tělocvik a relaxace;
  • jednoduché cvičení na koni (uvolnění, stabilita, jistota, koordinace pohybu);
  • hry s míči, kužely, jednoduchý slalom, kavalety (spolupráce ve skupině);
  • práce s koněm ze země.

Každá terapeutická lekce je zahájena i ukončena skupinovým sezením a reflexí.

O co jde při práci s koněm ze země?

Práce ze země zahrnuje různé aktivity s koněm, při kterých člověk nesedí na jeho hřbetu. Je možné ji využít při přípravě koní pro různé účely, s úspěchem se používá i v přípravě koně pro hiporehabilitaci, ale je možné ji i velmi dobře použít u pacientů v samotné terapii. Hodnota práce ze země s koněm je obrovská - je možné použít ji jako výchovný nástroj i jako prostředek k řešení problémů, kdy je přínosná pro pacienta i terapeuta. Výběr jednotlivých aktivit závisí na zkušenostech terapeuta, výcviku koně a cíle, kterého chceme u pacienta dosáhnout.

Význam a způsob dorozumívání koní ve volné přírodě byl člověkem velmi dobře odpozorován a závěry tohoto pozorování daly základy pro vznik nového přístupu v práci člověka s koněm maximálně se blížící přirozenosti tohoto zvířete. Tento přístup se jmenuje horsemanship a s úspěchem se rozšířil také v oblasti hiporehabilitace.

Neverbální komunikace člověka je z velké části nevědomá, pro koně však velmi dobře čitelná, člověk řečí svého těla nedokáže lhát nebo klamat i přes to, že se o to verbálně může snažit. Kůň velice dobře vnímá energii a celkové psychické rozpoložení člověka - jeho napětí a uvolnění. Velkou výhodou práce ze země s koněm je, že terapeut může od začátku stát v pozadí, čímž není pacientovi oporou (na rozdíl od ježdění, kdy je nutné pacienta z hlediska bezpečnosti více jistit). Pacient je tím nucen sám danou situaci vyřešit. Způsob řešení této situace může terapeutovi o pacientovi mnohé napovědět. Pacient má zde také více prostoru pro sledování reakcí koně. Díky jeho okamžité reakci bez přetvářky má pacient možnost (nebo je koněm dokonce „donucen“) přemýšlet nad svým chováním vůči němu. Tato zpětná vazba může být pro pacienta nepříjemným zjištěním, ale zprostředkována koněm je mnohdy lépe přijímána než od terapeuta nebo jiných lidí. Pacient má možnost zamyslet se, zda se podobným způsobem nechová ke svému okolí, protože způsob řešení situací s koněm je shodný s řešením situací v běžném životě pacienta. Zde je velmi důležité, aby terapeut znal reakce koně, uměl je „přetlumočit“ a věděl, že reakce koně budou přiměřené k danému pacientovi. Není žádoucí potlačovat reakce koně, kůň má mít zdravé sebevědomí a měl by umět včas pacientovi naznačit, že jeho chování je již nevhodné a neúnosné. Mnohdy si pacienti daleko lépe uvědomí své chování, pokud dostanou od koně výraznější odezvu, kterou může být například neochota spolupracovat, ignorace, až například náznaky kousnutí. Je zajímavé pozorovat koně, který se v jedné terapii snaží vyhovět pacientovi, reaguje na sebemenší náznak, a v zápětí dává zřetelně najevo jinému pacientovi, že „tudy cesta nevede“. Zvláště klisny mají pro toto velký cit - poznají, které pacienty je potřeba „opečovávat“ a které usměrnit. Pokud pacient změní své nevhodné chování vůči koni, zareaguje kůň většinou téměř okamžitou ochotou spolupracovat. To, že se kůň nabízí znovu ke spolupráci, je podstatnou pozitivní zkušeností pro pacienta, ukazuje mu to, že je možná i jiná reakce na jeho nežádoucí chování než jen například větší agrese. Je dobré, aby terapeut na toto vstřícné chování poukazoval a podporoval ho. Práce ze země s koněm může velmi dobře připravit pacienty k ježdění. Ti, co z koní měli zpočátku strach, mohou díky ní získat v koně důvěru, sedají na něho již s menší obavou a více uvolnění, což je ohleduplnější i vůči koni. Naopak pacienti, kteří mají například tendence nerespektovat, neuznávat potřeby jiných, jsou v práci ze země s koněm na „stejné úrovni“, kdy se nad koně nenadřazují tím, že na něm sedí. Ježdění je potom více zasloužené, pacient má ke koni většinou jiný - přátelštější vztah a nebere koně jako cvičební nástroj bez názoru a potřeb.

Z výše uvedeného vyplývá, že jedním ze stavebních kamenů pro psychoterapeutické skupiny je právě práce s koněm ze země a práce s neverbální komunikací. Při komunikaci člověka s koněm ve volnosti vzniká obrovské množství cenného terapeutického materiálu, který může být posléze pod vedením zkušeného psychoterapeuta zpracován, vědomě přijat a dále využit v osobním i profesním životě.

Sledovat můžeme tyto aspekty: aktivita – pasivita, dominance – submisivita, jistota – nejistota, soulad – nesoulad (verbální a neverbální projev), ráznost (agresivita) – vstřícnost (afiliance), práce s prostorem a hranicemi, postoj a držení těla, blízké vztahy (práce s koněm na vodítku), sociální vztahy (práce s koněm ve volnosti).

Hiporehabilitační koně

Hipologie je obor, který se zabývá chovem a etologií koní. Každý pracovník v hiporehabilitaci se musí v tomto oboru dobře orientovat nejen z důvodu využívání specifických tělesných, pohybových a komunikačních vlastností koně pro účely provádění hiporehabilitace, ale také z důvodu etického přístupu ke koním. Kůň v hiporehabilitaci nemůže být v žádném případě považován za pouhé cvičební nářadí nebo nástroj k použití. Je to živý partner, který má své potřeby a zaslouží si, aby se s ním zacházelo maximálně poučeně. Zajištění ochrany proti přetěžování, zneužívání nebo týrání je stanoveno v dokumentech ČHS -  Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení koní a Etický kodex pracovníka v hiporehabilitaci.

Práce v hiporehabilitaci je pro koně náročná psychicky i fyzicky a v současné době je věnována velká pozornost jeho výběru, přípravě a udržení psychické i fyzické kondice. Hřebci a koně mladší 6 let pro práci v hiporehabilitaci nepatří, stejně tak koně nemocní a opotřebovaní.

Součástí přípravy hiporehabilitačního koně jsou Specializační zkoušky pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace organizované ČHS. ČHS usiluje o uznání statutu hiporehabilitačního koně rovnocenného  ke statutu koní připravených pro drezuru, parkur, vozatajství, těžký tah apod.

Ve středisku hiporehabilitace Pirueta máme k dispozici celkem šest kvalitních hiporehabilitačních koní a dva minikoníky.

Co nás zajímá při výběru koně pro hiporehabilitaci?

Charakter a ochota pracovat, které nadřazujeme nad plemeno. Charakter je vrozený ale zároveň ovlivnitelný člověkem. Zajímá nás, v jakých podmínkách kůň doposud žil.

Vlastnosti a schopnosti koně - potřebné jsou důvěra k lidem, psychická odolnost, adaptace na rušivé vlivy, samostatnost, trpělivost, nelekavost, nelechtivost, lehká ovladatelnost při vodění, adaptace na neadekvátní zátěž.

Zdravotní stav – předpokladem je 100% zdravý kůň. Zajímá nás například pevný a pružný hřbet, zdravé končetiny, pevná kopyta, dobré osvalení.

Exteriér – předpoklad dobré mechaniky pohybu. Zajímá nás například souměrnost jednotlivých partií těla, výška koně, šířka hřbetu, délka kroku a jeho měkkost a plynulost.

Příprava hiporehabilitačního koně – všeobecná:

 • stupeň přiježděnosti ZL až L, jednoduché skoky pro radost (spolehlivost na jízdárně);
 • lonžování (reakce na slovní pokyny cvičitele, spolehlivost ve všech chodech a ruchách);
 • práce ze země (správné reagování na jemné doteky cvičitel, rovnováha důvěry a respektu ve vztahu kůň-cvičitel);
 • vodění v terénu a obydlených zónách (spolehlivost na ruce);
 • projížďky v členitém terénu (nenásilná forma posilování);
  • dostatek pobytu v pastevním výběhu s ostatními koňmi (péče o stabilní psychiku).

Příprava hiporehabilitačního koně – specifická:

 • nastupování jezdce z rampy;
 • zastavení při vychýlení jezdce z rovnovážní polohy;
 • práce na dvou lonžích (zkrácený a prodloužený krok, klus, překrok, obrat kolem zádě a předku);
 • desenzibilizace (rušivé elementy – zvuky, zvířata, pohyblivé a nepohyblivé věci, létající předměty);
 • důvěra ve cvičitele - svého člověka;
 • práce na vyrovnaném temperamentu (klidné a rozvážné vyjížďky v terénu);
 • aktivní péče o stabilní psychiku (minimalizace změn v každodenním životě).

Denní režim hiporehabilitačních koní

pondělí - pátek

7.00

krmení

7.30 - 15.20

pastevní výběh, čištění, kontrola zdravotního stavu, individuální příprava

10.00 - 11.45

terapie

13.00 - 15.15

terapie

15.15 - 15.30

krmení

od 15.30

klid ve stáji

Každý kůň absolvuje 2-3 terapeutické lekce týdně, přímá práce s klientem je samozřejmě kratší než je celkový čas terapeutické lekce. Individuální příprava zahrnuje přiježdění pod sedlem, lonžování, terén, přirozenou komunikaci, učení novým dovednostem pro účely terapie.

sobota - neděle

7.00

krmení

7.30 - 18.00

pastevní výběh

18.00 - 19.30

čištění, kontrola zdravotního stavu, krmení

od 19.30

klid ve stáji

Koňské prázdniny: červenec, prosinec (nejsou terapie, je pastevní výběh a volná individuální příprava)

Podzim-zima: pastevní výběh do 17.00