Stora Enso, Ždírec nad Doubravou
Vipharm
Mentalis
Bosch Diesel, s.r.o. Spacecom
Amylon Hartmann Rico
Auto Špinar DVOŘÁK stavby pozemních komunikací
Medopharm Okrasné rostliny Křesťan
Tiskárny Havlíčkův Brod Puškařství Lubomír Hepner
Centrum přípravy koní pro hipoterapii CHRPA Kooperativa
Crespo, s.r.o. - reklamní společnost Pivovar Rebel Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod Zentiva
POS realitní kancelář Evropa Angelini
Lundbeck  
MUDr. Štěpánka Hromadová, Jihlava MUDr. Petr Hromada, Havlíčkův Brod
MUDr. Eva Cyrusová, Havlíčkův Brod Mgr. Radim Horsinka, Ostrava
MUDr. Jaromír Mašek, Psychiatrie Hlinsko, s.r.o. Petr Musil,
Choceň
betadine

Středisko hiporehabilitace Pirueta

Hiporehabilitace

 

Vítáme vás na stránkách Střediska hiporehabilitace PIRUETA v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod.

Středisko hiporehabilitace PIRUETA bylo založeno v roce 2001 a je součástí příspěvkové organizace Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod. Je Registrovaným střediskem hiporehabilitace České hiporehabilitační společnosti (ČHS) a má splněny všechny požadavky na personální a kvalifikační obsazení týmu, licenci pro všechny hiporehabilitační koně se specializační zkouškou a podmínky pro potřebné zázemí dané standardy ČHS k poskytování těchto oblastí hiporehabilitace: Hipoterapie v psychiatrii a psychologii, Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii

Od roku 1998 existuje při Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod Nadační fond pro hiporehabilitaci, který jako nestátní nezisková organizace získává finanční a materiální prostředky díky sponzorům, dotacím, grantům a reklamní spolupráci a poskytuje nadační příspěvky na podporu Střediska hiporehabilitace PIRUETA.

Od roku 2004 existuje při Středisku hiporehabilitace PIRUETA Jezdecký klub PIRUETA, který je veden jako zapsaný spolek a je členem České jezdecké federace.

Rehabilitace obecně je proces, který primárně umožňuje obnovení ztracené funkce, minimalizuje přímé i nepřímé důsledky postižení, umožňuje znevýhodněnému jedinci lépe se vyrovnat se svým postižením a tím zlepšuje kvalitu jeho života. O rehabilitaci hovoříme u dospělých pacientů. U dětských pacientů se jedná o proces habilitace, který aktivizuje jejich psychomotorický vývoj.

HIPOREHABILITACE je zastřešující a nadřazený název pro všechny aktivity a terapie v oblastech, kde se setkává kůň a člověk se zdravotní poruchou či onemocněním, se sociálním znevýhodněním nebo se specifickými potřebami. Hiporehabilitace působí komplexně a k dosahování rehabilitačních cílů využívá specifických vlastností koně.

S prvními snahami o provádění hiporehabilitace v Čechách se setkáváme na přelomu 80. a 90. let 20. století. V r. 1991 vzniká Česká hiporehabilitační společnost (ČHS), která je členem The Federation of Riding for the Disabled International (FRDI) založené v r.1985.

Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii - metoda fyzioterapie: využívá mechaniku pohybu koně v kroku a při něm vznikajících pohybových impulzů k programování motorického vzorce pohybu do CNS pacienta prostřednictvím balanční plochy, která je tvořena koňským hřbetem. Dosažení cíle adaptací pacienta na tento pohyb. Výsledkem je facilitace reparačních procesů na úrovni neurofyziologické a psychomotorické.

Hipoterapie v psychiatrii a psychologii – je součást komplexních léčebných a ošetřovatelských postupů, které jsou poskytovány sestrou nebo psychologem dle indikace lékaře. Zdravotní péče je založena na využití koně a jeho specifických vlastností v léčebném procesu k pozitivnímu ovlivnění duševního stavu pacienta. Základem je práce s verbální a neverbální komunikací, důraz je kladený na prožitky a jejich zpracování, zaměření na kognitivní a exekutivní funkce a vytváření terapeutického vztahu a spolupráce.

Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi – metoda speciální a sociální pedagogiky a sociální práce: využívá prostředí určeného pro chov koní a práce, kontaktu a interakce s koněm jako prostředku k motivaci, aktivizaci, výchově a vzdělávání lidí se zdravotním postižením a specifickými potřebami.

Parajezdectví – jezdec se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním nebo se specifickými potřebami se s ohledem na svoje postižení za použití speciálních pomůcek či změněné techniky jízdy učí aktivně jezdit  na koni, voltižním cvikům nebo vede koně v zápřeži, eventuálně se zúčastňuje sportovních soutěží (paravoltiž, paradrezura, paraparkur, paravozatajství, parawestern).

 

Dokumenty vytvořené v našem středisku Pirueta:

Standardy kvality Hiporehabilitace v psychiatrii (tento dokument použila ČHS jako základní východisko pro tvorbu Standardy kvality Hipoterapie v psychiatrii a psychologii).

Provozně-bezpečnostní řád hiporehabilitace

Provozně-bezpečnostní řád kryté jízdárny pro hiporehabilitaci

Osnova školení hiporehabilitace

Informovaný souhlas s provedením hiporehabilitace pro ambulantní klienty