Stora Enso, Ždírec nad Doubravou
Vipharm
Mentalis
Bosch Diesel, s.r.o. Spacecom
Amylon Hartmann Rico
Auto Špinar DVOŘÁK stavby pozemních komunikací
Medopharm Okrasné rostliny Křesťan
Tiskárny Havlíčkův Brod Puškařství Lubomír Hepner
Centrum přípravy koní pro hipoterapii CHRPA Kooperativa
Crespo, s.r.o. - reklamní společnost Pivovar Rebel Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod Zentiva
POS realitní kancelář Evropa Angelini
Lundbeck  
MUDr. Štěpánka Hromadová, Jihlava MUDr. Petr Hromada, Havlíčkův Brod
MUDr. Eva Cyrusová, Havlíčkův Brod Mgr. Radim Horsinka, Ostrava
MUDr. Jaromír Mašek, Psychiatrie Hlinsko, s.r.o. Petr Musil,
Choceň
betadine

Statut nadačního fondu

Statut Nadačního fondu pro hiporehabilitaci
v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod

 

Úplné znění včetně změn provedených dne 16.10.2013

 

I. Název a sídlo nadačního fondu

 

Název nadačního fondu zní: Nadační fond pro hiporehabilitaci v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod

Nadační fond má sídlo na adrese: Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod, Rozkošská 2322, Havlíčkův Brod, PSČ 580 23

 

II. Vymezení účelu (cíle) nadačního fondu

Nadační fond se zřizuje za účelem podpory zřízení a provozu hiporehabilitace v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod

 

III. Zdroje nadačního fondu

 1. sponzorské dary
 2. benefiční akce – kulturní, společenské, sportovní a vzdělávací akce, tomboly, loterie,veřejné sbírky
 3. granty, dotace
 4. reklamní spolupráce

 

IV. Zřizovatelé

 1. MUDr. Andrea Mašková, rozená Syrová, trvale bytem Havlíčkův Brod, Knyk 218, PSČ 580 01
 2. PhDr. Jarmila Převrátilová, trvale bytem Havlíčkův Brod, Rozkošská 2316, PSČ 580 01

 

V. Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků

Nadační příspěvky lze poskytovat pouze Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod, a to pouze za účelem zřízení a provozu hiporehabilitace. Tyto příspěvky mohou být poskytnuty na vypracování projektu a stavby stáje pro koně v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod, na pořízení koní, krmiva, podestýlky a všech pomůcek a zařízení potřebných pro řádný chod hiporehabilitace, dále na veterinární péči, provoz stáje a na úhradu jiných účelně vynaložených výdajů spojených se zřízením a provozem hiporehabilitace v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod.

Nadační příspěvky budou poskytovány bezhotovostně převodem z bankovního účtu nadačního fondu nebo předáním movité věci (sponzorského daru) osobě pověřené Psychiatrickou nemocnicí Havlíčkův Brod.

 

VI. Správní rada

Správní rada spravuje majetek nadačního fondu, řídí jeho činnost, rozhoduje o všech jeho záležitostech a je jeho statutárním orgánem.

Působnost správní rady je upravena v § 10 odst.2.z.č. 227/1997 Sb.

Správní rada má tři členy. Prvními členy správní rady jsou:

 1. MUDr. Andrea Mašková, rozená Syrová, trvale bytem Havlíčkův Brod, Knyk 218, PSČ 580 01
 2. PhDr. Jarmila Převrátilová, trvale bytem Havlíčkův Brod, Rozkošská 2316, PSČ 580 01
 3. Jana Lukášová, bytem Havlíčkův Brod, Trčkova 1877, PSČ 580 01

Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady. Správní rada zasedá nejméně jednou ročně. K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu většiny jejích členů. Každý člen správní rady má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

Členství ve správní radě zaniká:

 1. uplynutím funkčního období
 2. úmrtím
 3. odvoláním, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo poruší-li závažným způsobem nebo opakovaně tento zákon, nadační listinu nebo statut nadačního fondu
 4. odstoupením

Každý člen správní rady je oprávněn jednat jménem nadačního fondu samostatně. Podepisuje se tak, že k názvu nadačního fondu připojí svůj podpis

Správní rada pověří vždy do 31.12. každého roku některého svého člena vypracováním výroční zprávy za uplynulý kalendářní rok.

 

VII. Kontrolní orgán

Dozorčí rada není zřízena, její působnost vymezenou § 17 a 18 z.č. 227/1997 Sb. vykonává revizor.

Prvním revizorem je MUDr. Markéta Stárková, trvale bytem Kolín II, Dělnická 791, PSČ 280 02

Funkční období revizora je tříleté. Revizora volí a odvolává správní rada.

 

VIII. Správa nadačního fondu

Funkce v orgánech nadačního fondu je čestná. Členové orgánů nadačního fondu nemají nárok na odměnu. Mohou však požadovat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem jejich funkce, uzná-li správní rada tyto náklady za účelně vynaložené.

Náklady související se správou nadačního fondu musí být vedeny odděleně od nadačních příspěvků.

 

IX. Majetek nadačního fondu

Nadační fond používá k dosahování účelu, pro který byl zřízen všechen svůj majetek.

Ke dni rozhodnutí o přeměně nadace na nadační fond dle z.č. 227/1997 S. má nadace majetek pouze ve formě finančních prostředků ve výši 6.696,75 Kč. Tento majetek se stává majetkem nadačního fondu. Do doby zápisu nadačního fondu do nadačního rejstříku jej spravuje MUDr.Andrea Mašková (zřizovatel č.1).

 

X. Pravidlo omezení nákladů nadačního fondu

Celkové roční náklady nadačního fondu související se správou nadačního fondu nesmí převýšit 5% majetku nadačního fondu podle jeho stavu k 31.12. téhož roku.

 

XI. Výroční zpráva

Pověřený člen správní rady předloží nejpozději do 30.6. každého roku správní radě ke schválení výroční zprávu nadačního fondu. Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti nadačního fondu (§ 25 z.č.227/1997 Sb.) v uplynulém kalendářním roce a zhodnocení této činnosti.

Správní rada zajistí uložení schválené výroční zprávy u rejstříkového soudu do 30 dnů od jejího schválení.

 

XII. Zrušení a zánik nadačního fondu

Nadační fond zaniká ke dni výmazu z nadačního rejstříku. Jeho zániku předchází jeho zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li jeho majetek sloučením na jinou nadaci nebo nadační fond a z dalších důvodů stanovených z.č.227/1997 Sb.

V případě zrušení nadačního fondu s likvidací nabídne likvidátor likvidační zůstatek nadaci nebo nadačnímu fondu, které mají shodný nebo obdobný účel. Není-li podle zjištění likvidátora takové nadace nebo nadačního fondu nebo odmítne-li takto zjištěná nadace nebo nadační fond likvidační zůstatek převzít, nabídne likvidátor likvidační zůstatek obci, v níž má nadační fond sídlo. Pokud obec nabídku v zákonné lhůtě nepřijme, přechází likvidační zůstatek po uplynutí této lhůty na stát. Likvidační zůstatek musí nabyvatel použít pro plnění obecně prospěšných cílů.