O nás

Pastva

 

Od roku 1998 působí při Psychiatrické léčebně Nadační fond pro hipoterapii, jehož jediným cílem je podpora vzniku a rozvoje hiporehabilitace v PL Havlíčkův Brod.

V Nadačním fondu pracuje dobrovolně tříčlenná správní rada a jeden revizor.

Nadační fond inicioval a podporoval založení hiporehabilitačního zázemí v areálu léčebny svým prvním projektem s názvem "Hippos" (r. 2000). Druhý projekt Nadačního fondu s názvem "Kůň terapeutem lidské duše" se týkal rozšíření hiporehabilitace o další dva koně (r. 2003). Třetí projekt Nadačního fondu se zabýval vybudováním kryté jízdárny pro hiporehabilitaci (r. 2007). Čtvrtý projekt „Poníci“ rozšířil řady hiporehabilitačních koní o poníky a byly zrekonstruovány sklady na stájové boxy pro poníky (r. 2009). Pátý projekt „Renovace“ probíhá v letech 2010-2011 a týká se rekonstrukce dřevěných ohrad a jejich doplnění o elektrické ohradníky.

Nadační fond získal v minulosti finance prostřednictvím grantů NROS, Nadace ČEZ, dále získává sponzory mezi firmami, podniky i fyzickými osobami v regionu a také mezi farmaceutickými společnostmi. Podrobné hodnocení činnosti Nadačního fondu a jeho hospodaření viz Výroční zprávy.

Každoročně poslední středu v měsíci srpnu pořádá Nadační fond ve spolupráci s Psychiatrickou léčebnou benefiční den s bohatým kulturním programem pro širokou laickou veřejnost, kde prezentuje hiporehabilitaci, canisterapii, artetarpii, psychiatrii a také své sponzory. Benefice se účastní známé osobnosti (Vladimír Javorský, Petr Salava, Marta Kubišová, Kateřina Dušková, Vanda Hybnerová, Josef Pejchal) 

Ze statutu nadačního fondu:

Nadační fond pro hipoterapii je neziskovou a nestátní organizací, která vznikla transformací Nadace pro hipoterapii v Psychiatrické léčebně Havlíčkův Brod a je registrován v nadačním rejstříku Krajského soudu Hradec Králové v oddílu N, vložce číslo 10 od 1.12.1998 dle z.č. 227/1997 Sb.

Cílem nadačního fondu je podpora zřízení, rozvoje a provozu hiporehabilitace v PL Havl.Brod.

Zdrojem nadačního fondu jsou granty, sponzorské dary a benefiční akce.

Nadační příspěvky fondu lze poskytnout pouze PL Havl.Brod za účelem zřízení, rozvoje a provozu hiporehabilitace. Nadační příspěvky budou poskytovány bezhotovostně převodem z bankovního účtu nadačního fondu nebo předáním movité věci /sponzorského daru/ osobě pověřené PL Havl. Brod.

Statutárním orgánem fondu je správní rada, která má 3 členy. Každý člen správní rady je oprávněn jednat jménem nadačního fondu samostatně.

Nadační fond se řídí svým statutem, novelizovaným 30.1.2002.

Kontrolním orgánem fondu je revizor.

Funkce v orgánech nadačního fondu je čestná.

Sídlo: Rozkošská 2322, Havlíčkův Brod, PSČ 580 23
IČO: 67440568
Tel.: 605/788109
Č.ú.: 127855719/0300