Nadační fond pro hiporehabilitaci

Pastva

 

Nadační fond pro hiporehabilitaci je neziskovou a nestátní organizací a je registrován v nadačním rejstříku Krajského soudu Hradec Králové v oddílu N, vložce číslo 10 od 1.12.1998 

Nadační fond inicioval a podporoval založení hiporehabilitačního zázemí v areálu psychiatrické nemocnice svým prvním projektem s názvem "Hippos" (r. 2000). Druhý projekt Nadačního fondu s názvem "Kůň terapeutem lidské duše" se týkal rozšíření hiporehabilitace o další dva koně (r. 2003). Třetí projekt Nadačního fondu se zabýval vybudováním kryté jízdárny pro hiporehabilitaci (r. 2007). Čtvrtý projekt „Poníci“ rozšířil řady hiporehabilitačních koní o poníky a byly zrekonstruovány sklady na stájové boxy pro poníky (r. 2009). Pátý projekt „Renovace“ probíhal v letech 2010-2011 a týkal se rekonstrukce dřevěných ohrad a jejich doplnění o elektrické ohradníky a pokračoval v letech 2012-2013 obnovou venkovní jízdárny a vybudováíním napaječky pro koně ve výběhu. Roky 2017-2018 byly věnovány projektu „Martin“ a byl vybudovám prostorný přístřešek pro koně ve výběhu s možností celodenního pobytu. Další projekty jsou průběžně chystány.

Nadační fond získal v minulosti finance prostřednictvím grantů NROS, Nadace ČEZ, dále získává sponzory mezi firmami, podniky, společnostmi i fyzickými osobami v regionu a také mezi farmaceutickými společnostmi.

Každoročně poslední středu v měsíci srpnu pořádá Nadační fond ve spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí tradiční veřejnou benefici. Posláním této akce je příjemné neformální setkání lidí v areálu Psychiatrické nemocnice, podpora péče o psychické zdraví a prezentace některých prvků komplexní psychiatrické péče jakými jsou hiporehabilitace, canisterapie, muzikoterapie a arteterapie. Hlavní součástí benefice je hudebně-dramatické vystoupení klientů psychiatrie a klientů z ambulantní péče hiporehabiltace s koňmi, každoročně s originálním scénářem, kdy se jedná o premiéru a derniéru zároveň. Mohli jsme již shlédnout představení „Archa Noemova“, „Cesta kolem světa“, „Cirkusová manéž“, „Na Indiánské stezce“, „Křížem krážem oceánem“, „Kouzelná květina pro Malého prince“, Naše příběhy pod pěti kruhy“ a další. Tradiční bohatý kulturní program zahrnuje hudební, taneční a šermířská vystoupení, hry pro děti, divácká volba „Kůň sympatie“. Veřejnou benefici přichází zhlédnout okolo 3000 spokojených návštěvníků z havlíčkobrodska. Benefice se účastní samozřejmě také klienti psychiatrie. V přátelské atmosféře dochází k jejich integraci a je podporován proces destigmatizace duševně nemocných.

 

Orgány Nadačního fondu pro hiporehabilitaci:

 • Statutárním orgánem je správní rada, která má 3 členy.
 • Funkční období jednotlivých členů správní rady je tříleté.
 • Každý člen správní rady je oprávněn jednat jménem Nadačního fondu samostatně.
 • Nadační fond se řídí svým statutem, novelizovaným 16.10.2013.
 • Kontrolním orgánem Nadačního fondu je revizor. Funkční období revizora je tříleté.
 • Funkce v orgánech Nadačního fondu je čestná.

 

Cíle Nadačního fondu pro hiporehabilitaci:

 • Hlavním cílem Nadačního fondu je podpora budování, rozvoje a provozu hiporehabilitace Pirueta v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod.
 • Nadační fond podporuje odborný růst hiporehabilitačního týmu Pirueta a prezentuje hiporehabilitaci Pirueta u laické i odborné veřejnosti.

 

Zdroje Nadačního fondu pro hiporehabilitaci:

 • Zdrojem nadačního fondu jsou granty, dotace, nadační dary, benefiční akce, reklamní spolupráce.

 

Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků:

 • Nadační příspěvky se poskytují Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod za účelem budování, rozvoje a provozu hiporehabilitace Pirueta. Každý nadační příspěvek je dokladován darovací smlouvou a jeho čerpání je řádně doloženo.
 • Náklady související se správou Nadačního fondu nesmí převýšit 5% majetku podle jeho stavu ke dni 31.12. téhož roku. Jedná se o nutné výdaje spojené s vedením účetnictví, zadáváním auditů a reklamní propagací.
 • Práce členů správní rady Nadačního fondu pro hiporehabilitaci je dobrovolná a bezplatná.

  

Sídlo: Rozkošská 2322, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 67440568
Tel.: 605/788109
Č.ú.: 127855719/0300