strIdMm =
strIdMenu = 7
imax = 5
strSmenu =
jmax = 5
errcode = 1
Středisko hiporehabilitace Pirueta
 
Stora Enso, Ždírec nad Doubravou
Vipharm
Mentalis
Bosch Diesel, s.r.o. Spacecom
Amylon Hartmann Rico
Auto Špinar DVOŘÁK stavby pozemních komunikací
Medopharm Okrasné rostliny Křesťan
Tiskárny Havlíčkův Brod Puškařství Lubomír Hepner
Centrum přípravy koní pro hipoterapii CHRPA Kooperativa
Crespo, s.r.o. - reklamní společnost Pivovar Rebel Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod Zentiva
POS realitní kancelář Evropa Angelini
Lundbeck  
MUDr. Štěpánka Hromadová, Jihlava MUDr. Petr Hromada, Havlíčkův Brod
MUDr. Eva Cyrusová, Havlíčkův Brod Mgr. Radim Horsinka, Ostrava
MUDr. Jaromír Mašek, Psychiatrie Hlinsko, s.r.o. Petr Musil,
Choceň
betadine

Osnova školení zdravotnických asistentů pro asistenci při léčebně pedagogicko-psychologickém ježdění (LPPJ) pacientů

(novelizace ke dni 4. 3. 2009)

1. Seznámení s prostředím stáje, bezpečnost pohybu a práce ve stáji.

 1. zabezpečovací elektronický systém EZS, EPS (signalizace vzniku požáru a vloupání do objektů hipoterapie) – základní informace o funkci a obsluze, bezpečnostní kód,
 2. umístění hasicích přístrojů, nadzemního hydrantu, hlavního vypínače elektrického proudu a hlavního uzávěru vody, lékárničky první pomoci pro osoby a pro koně,
 3. sedlovna – zásady ukládání jezdeckých potřeb a pomůcek pro koně,
 4. sklad stáje – zásady ukládání pracovního nářadí, skladování sena a slámy, krmení,
 5. boxy – vybavení boxů, zásady obnovy podestýlky a krmení,
 6. kancelář hipoterapie – umístění telefonu a požárních poplachových směrnic,
 7. povinnost každého ohlásit příchod do stáje hipoterapeutovi nebo pomocníkovi pro hipoterapii a povinnost vždy respektovat jejich pokyny,
 8. ve stáji se každý musí chovat klidně, nesmí krmit koně bez svolení hipoterapeuta nebo pomocníka pro hipoterapii,
 9. očkování proti tetanu je povinné pro všechny účastníky LPPJ,
 10. přísný zákaz kouření v prostorách stáje a skladů sena, slámy a pilin, včetně prostoru u valníku na ukládání vyklizené podestýlky.

2. Kontaktování s koněm.

 1.  chování koně, řeč těla koně – základní seznámení (použití literatury – Jezdectví 1998: články „Smysly koně“, Psychické vlastnosti koně“),
 2. zásady zacházení s koněm (použití literatury – Jezdectví 1998: článek „Zásady zacházení s koňmi“):
  základní pravidla: při kontaktu s koněm se chováme klidně a obezřetně, neustále sledujeme reakce koně a řídíme se aktuální situací, nestavíme se proti předku ani na záď koně, nepřistupujeme k ležícímu koni (kromě zraněného nebo nemocného), při kontaktování nejprve koně hlasitě oslovíme, pak teprve přistoupíme, od koně odcházíme po předchozím slovním upozornění, pokud jsme uvnitř boxu s koněm, dveře boxu necháváme pootevřené, při krmení koně rukou stojíme u hlavy po boku koně, prsty ruky, kterou krmíme, jsou natažené, při projevech nervozity koně ustoupíme stranou,
 3. kůň ve volnosti, rozdíly v chování ke koni ve stáji a na pastvě (použití literatury – Jezdectví, život kolem koní, 1977),
 4. nikdo nesmí přistupovat ke koni ve stáji bez vědomí hipoterapeuta nebo pomocníka pro hipoterapii,
 5. zákaz vstupu do výběhů (kde jsou koně) bez doprovodu hipoterapeuta nebo pomocníka pro hipoterapii,
 6. při kontaktu pacientů s koněm v boxu je přítomen vždy hipoterapeut nebo pomocník pro hipoterapii a může být přítomen i zdravotnický asistent,
 7. zdravotnický asistent má možnost pod dohledem hipoterapeuta provádět techniku kontaktování se s koněm v rámci praktického výcviku LPPJ za splnění stejných bezpečnostně-organizačních pravidel jako jsou stanovena pro LPPJ pacientů.

3. Vodění koně.

 1.  zásady vodění koně na jízdárnách a v terénu, vodění koně pacientem – jedna z užívaných technik LPPJ (použití literatury – Jezdectví 1998),
  - základní pravidla: koně nevodíme bez vodítka, vodítko ani otěže nesmíme mít namotané na ruce, při vedení jdeme po levé straně koně, rozestup mezi dvěma koňmi při vedení je minimálně 3 metry, při vedení koně do úzkého prostoru (stáj, jízdárna apod.) jde vodič před koněm
 2. při lekci LPPJ pacientů zdravotnický asistent koně nevodí ani nedrží, tato činnost náleží hipoterapeutovi nebo pomocníkovi pro hipoterapii,
 3. zdravotnický asistent má možnost pod dohledem hipoterapeuta provádět techniku vodění koně při praktickém výcviku pro asistenci při LPPJ za dodržení stejných bezpečnostně-organizačních pravidel jako jsou stanovena pro LPPJ pacientů.

4. Čištění koně. 

 1. pomůcky pro čištění (použití literatury – Jezdectví, život kolem koní 1997),
 2. technika vlastního čištění koně (použití literatury – Jezdectví 1998),
 3. v boxu musí být při čištění kůň vždy uvázán nebo držen na vodítku, venku je při čištění držen na vodítku (platí také pro bod 2 f),
 4. zdravotnický asistent má možnost pod dohledem hipoterapeuta provádět techniku čištění koně při praktickém výcviku pro asistenci při LPPJ za dodržení stejných bezpečnostně-organizačních pravidel jako jsou stanovena pro LPPJ pacientů.

5. Sedlání a uždění koně.

 1. pomůcky a výstroj pro sedlání a uždění (použití literatury – Jezdectví, život kolem koní 1997),
 2. technika vlastního sedlání a uždění, odsedlání a oduždění (použití literatury – Jezdectví, život kolem koní 1997),
 3. zdravotnický asistent má možnost pod dohledem hipoterapeuta provádět techniku sedlání a uždění koně při výcviku pro asistenci při LPPJ za dodržení stejných bezpečnostně-organizačních pravidel jako jsou stanovena pro LPPJ pacientů.

6.Nasedání na koně, sesedání.

 1. technika klasického nasedání na koně a sesedání (použití literatury – Jezdectví, život kolem koní 1997),
 2. nasedání na koně z rampy – zásady bezpečnosti a dopomoc pacientům při nasedání: zdravotnický asistent s pacientem vystoupí na rampu dříve, než hipoterapeut přivede koně k rampě, zdravotnický asistent vysvětlí pacientovi, jak má nasednout a připomene mu klidné chování na rampě, na pokyn hipoterapeuta vyzve pacienta k nasednutí a případně jej přidržuje, pacient se nesmí přidržovat konstrukce rampy, zdravotnický pacient pomůže pacientovi s levou nohou do třmenu,
 3. bezpečnost a dopomoc pacientovi při sesedání: na pokyn hipoterapeuta vyndá pacient nohy ze třmenů, pustí otěže a sestupuje na levou stranu koně, zdravotnický asistent může stát po levé straně koně v úrovni sedla a pomáhat pacientovi sesednout, hipoterapeut přidržuje koně. Toto pravidlo platí pro sesedání na zem, i na rampu,
 4. zdravotnický asistent má možnost pod dohledem hipoterapeuta provádět techniku nasedání na koně a jízdu na koni, při praktickém výcviku pro asistenci při LPPJ za dodržení stejných bezpečnostně-organizačních pravidel, jako stanovena pro LPPJ pacientů.

7. Dopomoc pacientovi při jízdě na koni.

 1.  popis korektního sedu (použití literatury – Jezdectví, život kolem koní 1997),
 2. zásady možné dopomoci pacientovi pří jízdě na koni . pokud hipoterapeut rozhodne, zdravotnický asistent jde po levé straně koně, v úrovni sedla a může přidržovat pacienta za levý kotník, korigovat eventuelní chybný sed pacienta, korigovat také nevhodné chování pacienta vůči koni. Zdravotnický asistent je vždy připraven na pokyn hipoterapeuta, dopomoci pacientovi dolů ze sedla. Hipoterapeut může rozhodnout o jízdě bez dopomoci.

8. Vhodný oděv při LPPJ.

 1. za vhodný oděv pro pacienty, odpovídá zdravotnický asistent. Jsou požadovány dlouhé kalhoty (nevhodné jsou kalhoty ze šusťákoviny, protože kloužou), pevná sportovní obuv (nejlépe holiny). Volba oblečení musí být vždy přiměřená počasí,
 2. při jízdě na koni jsou všichni povinni mít holiny nebo pevnou kotníčkovou obuv a ochrannou přílbu,
 3. vhodným oděvem pro zdravotnického asistenta je pevná obuv a sportovní oblečení.

9. Vedení lekce a spolupráce hipoterapeuta a zdravotnického asistenta.

 1. vedení lekce náleží hipoterapeutovi, zdravotnický asistent je povinen se řídit jeho pokyny,
 2. na lekci musí mít hipoterapeut při sobě vždy mobilní telefon, zdravotnický asistent bere ze stáje přenosnou lékárničku, pokud lekce probíhá na venkovní jízdárně, v kryté jízdárně nebo v terénu,
 3. zdravotnický asistent dbá na svou bezpečnost a na bezpečnost pacientů, hipoterapeut dbá na bezpečnost všech zúčastněných osob i zvířat,
 4. zdravotnický asistent informuje hipoterapeuta o aktuálních změnách v rozpoložení pacientů, kterým věnuje maximální pozornost,
 5. uzná-li to zdravotnický asistent za vhodné, může dát pokyn k zastavení probíhající lekce LPPJ vzhledem ke stavu pacienta,
 6. hipoterapeut řeší všechny nenadálé a nečekané situace s koněm, v mimořádné nebo nebezpečné situaci má právo se přiměřeným způsobem odchýlit od výše uvedených pravidel a v rámci svých vlastních profesionálních zkušeností s prací s koňmi zvolit postup, který je nejbezpečnější pro osoby i zvířata,
 7. zdravotnický asistent je seznámen s existencí rizika vzniku úrazu při LPPJ pacientů. Hipoterapeut i zdravotnický asistent jsou povinni minimalizovat všechna rizika při LPPJ pacientů.

10. Teorie LPPJ pacientů.

 1. seznámení s principy metody,
 2. nabídnutí možnosti účasti na seminářích o LPPJ.

Podmínky pro zařazení zdravotníka do asistence při LPPJ pacientů.

Zdravotník (lékař, psycholog, střední nebo pomocný zdravotnický pracovník) absolvuje školení dle materiálu „Osnova školení zdravotnických asistentů pro asistenci při léčebném psychologicko-pedagogickém ježdění (LPPJ) pacientů“ ze dne 4. 3. 2009. Za provedení seznámení před započetím asistence odpovídá hlavní hipoterapeut. Pracovní smlouva zaměstnance musí být před započetím asistence rozšířena o asistenci při LPPJ – za to odpovídá hlavní sestra.

 

Literatura užívaná při školení zdravotníků (trvale k dispozici na pracovišti):

 1. Jezdectví – Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, České Budějovice, 1998, Ing. Miroslav Maršálek, CSc., Ing. Jana Zedníková
 2. Vlastní kůň – Lenka Gotthardová, 1999
 3. Jezdectví, život kolem koní – Granit 1977, překlad Kateřina Brůnová
 4. Velká etologie koní, Hipo-Dur Košice - Praha 2005,
 5. výcvik koně – systém malých kroků, JK Amigo 2001, John Lyons a Sinclair Browning

Osnova je platná od 4. 3. 2009

Pro vnitřní potřebu LPPJ pacientů v Psychiatrické léčebně Havlíčkův Brod
zpracovaly: MUDr. Andrea Mašková, Monika Kuchtová
Konzultace BOZP: Jan Nedoma