Aktuality

AKTUALITY 2014

Prosinec 2014

V  roce 2014 se udržela vysoká efektivita poskytování hiporehabilitační péče. Uskutečnilo se celkem 423 terapeutických jednotek hiporehabilitace, kterých se zúčastnilo 249 pacientů, celkový počet účastí na hiporehabilitaci byl 1986. Počet terapeutických jednotek animoterapie (pracovní činnost spojená se stájí a koňmi) byl 456, počet pacientů, kteří prošli animoterapií byl 52, počet účastí pacientů na animoterapii byl 926.

7 terapeutických jednotek týdně je věnováno hospitalizovaným pacientům v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod, 3 terapeutické jednotky týdně jsou věnované ambulantním klientům, které tvoří převážně děti s kombinovaným handicapem.

Hiporehabilitační tým střediska Pirueta se pravidelně účastnil v rámci České hiporehabilitační společnosti celostátních setkání klinické skupiny Psychoterapie pomocí koní, kde se pracovalo na novém názvu, metodice a vzdělávání v oblasti hiporehabilitace v psychiatrii..

Na výroční členské schůzi České hiporehabilitační společenosti přednesla MUDr.Andrea Mašková zprávu o činnosti sekce Psychoterapie pomocí koní za rok 2014. 

Listopad 2014 

Neuvěřitelná událost - 1.Hubertova jízda v Piruetě. Vydařila se báječně. Za zápřež dvou chladnokrevných klisen a vůz patří poděkování panu Bílkovi.

27. srpen 2014

13. ročník veřejné benefice „SEJDEME SE NA ROZKOŠSKÉ“
Nadační fond pro hiporehabilitaci ve spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Havlíčkův Brod uspořádal poslední středu v měsíci srpnu již tradiční veřejnou benefici., tentokrát 13.ročník. Posláním této akce je příjemné neformální setkání lidí v areálu Psychiatrické nemocnice, podpora péče o psychické zdraví a prezentace některých prvků komplexní psychiatrické péče jakými jsou hiporehabilitace, canisterapie a arteterapie. Součástí benefice je také kromě vystoupení s koňmi a psy bohatý kulturní program – hudební, taneční a šermířská vystoupení, hry pro děti, improvizovaná čajovna, divácká volba „Kůň sympatie. Benefici přišlo zhlédnout  cca 2000 spokojených návštěvníků z havlíčkobrodska, jsme velmi rádi, že věhlas naší benefice stále roste. Benefice se účastní samozřejmě také klienti psychiatrie. V přátelské atmosféře dochází k jejich integraci a je podporován proces destigmatizace duševně nemocných. Díky našim návštěvníkům získal Nadační fond pro hiporehabilitaci na své konto částku  31.428,- Kč. 

19. červen 2014 

Ve středisku hiporehabilitace Pirueta proběhlo vystoupení ambulantních klientů pro rodinné příslušníky a přátele. Tématem byla „Cirkusová manéž“

Červen 2014 

Vzdělávání v oblasti hiporehabilitace v psychiatrii (pro zdravotnictví)
Problematika Certifikovaného kurzu MZ  

Co již víme: Květen 2013 – MZ ČR zcela zamítnut návrh na CK PPK (odborný poradce pro MZ ČR – Psychoterapeutická společnost) – slepá cesta (absolutní neochota podpory ze strany odborného poradce, výrazné zúžení možnosti provádět PPK pouze pro atestovaného lékaře nebo klinického psychologa s funkční specializací v systematické psychoterapii) – zastavena nabídka současného modelu kurzu PPK – vyplynula nutnost změnit název sekce PPK 

Co nás čeká: Červen 2014 – komunikována potřeba rozšíření možnosti provádět PPK (vstupní podmínky do certifikovaného kurzu – všeobecná sestra bez odborného dohledu, psychiatrická sestra) – podání nové žádosti o akreditaci 

24.-25. květen 2014

4. ročník psychoterapuetického workshopu „Co nám říkají koně“

Ve středisku hiporehabilitace Pirueta PN H.Brod proběhl  4. ročník  úspěšného psychoterapuetického workshopu zaměřený na sebezkušenost a osobnostní růst určený nejen pracovníkům a pracovnicím v pomáhajících profesích.
Základním stavebním kamenem pro psychoterapeutické skupiny našeho workshopu je práce s koněm ze země a objevování neverbální komunikace, která bývá u lidí z velké části neuvědomovaná. Při komunikaci člověka s koněm ve volnosti vzniká obrovské množství cenného terapeutického materiálu, který může být posléze pod vedením zkušeného psychoterapeuta zpracován, vědomě přijat a dále využit v osobním i profesním životě. Protože se v našem workshopu jedná o krátkou psychoterapeutickou práci, nejsou samozřejmě jeho obsahem hluboké zásahy do psychiky. Náš dvoudenní workshop může nabídnout nastínění některých důležitých aspektů a směřování na další cestě.
U prvotní myšlenky našeho autorského a originálního psychoterapeutického projektu stála terapeutka Monika Kuchtová se svojí hiporehabilitační klisnou Janou. Samotnou koncepci, terapeutické principy a terapeutický rámec včetně organizačních postupů vypracovala PhDr. Jarmila Převrátilová (psycholožka a psychoterapeutka s psychoanalytickým zaměřením) a MUDr.Andrea Mašková (psychiatrička a psychoterapeutka se systemickým zaměřením). Konsultace týkající se přirozené komunikace s koněm poskytla terapeutka Mgr.Kateřina Převorová. 

Březen a duben 2014

Středisko hiporehabilitace Pirueta uspořádalo dva beznadějně obsazené semináře s MVDr.Dominikou Švehlovou o zdraví koní v hiporehabilitaci.

Březen 2014

MUDr.Andrea Mašková přednášela o hiporehabilitaci v Galerii umění Města Havlíčkův Brod, určeno široké veřejnosti.

14 -15.únor 2014 

Konference ČHS – Brno (aktivní účast našeho hiporehabilitačního týmu) 

1) Rizika a prevence destabilizace terapeutického týmu aneb Jak se žije terapeutům a terapeutkám (Mašková) - téma důležitosti osobnosti terapeuta a fungování terapeutického týmu v hiporehabilitaci 

2) Kazuistické případy z oblasti PPK (Šeredová, Mrštinová, Škardová) 

3) Průzkumné šetření v PPK (Šeredová) - pilotní projekt ve středisku Pirueta, aktuálně spolupráce s profesorem Ladislavem Volicerem University of South Florida – plánována publikace