Zakladatelská smlouva

Zakladatelská smlouva
Nadačního fondu pro hiporehabilitaci
v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod

Úplně znění včetně změn provedených dne 16.10.2013

 

I. Programové prohlášení – vymezení účelu nadačního fondu

 Nadační fond se zřizuje za účelem podpory zřízení a provozu hiporehabilitace v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod

 

II. Název a sídlo nadačního fondu 

Název nadačního fondu zní: Nadační fond pro hiporehabilitaci v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod

Nadační fond má sídlo na adrese: Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod, Rozkošská 2322, Havlíčkův Brod, PSČ 580 23

 

III. Zřizovatelé 

  1. MUDr. Andrea Mašková, rozená Syrová, trvale bytem Havlíčkův Brod, Knyk 218, PSČ 580 01
  2. PhDr. Jarmila Převrátilová, trvale bytem Havlíčkův Brod, Rozkošská 2316, PSČ 580 01

 

IV. Majetek nadačního fondu 

Nadační fond používá k dosahování účelu, pro který byl zřízen všechen svůj majetek.

Ke dni rozhodnutí o přeměně nadace na nadační fond dle z.č. 227/1997 S. má nadace majetek pouze ve formě finančních prostředků ve výši 6.696,75 Kč. Tento majetek se stává majetkem nadačního fondu. Do doby zápisu nadačního fondu do nadačního rejstříku jej spravuje MUDr. Andrea Mašková (zřizovatel č.1).

 

V. Správní rada 

Statutárním orgánem nadačního fondu je správní rada. Má tři členy, z nichž každý je oprávněn jednat jménem nadačního fondu samostatně. Podepisuje se tak, že k názvu nadačního fondu připojí svůj podpis

Prvními členy správní rady jsou:

  1. MUDr. Andrea Mašková, rozená Syrová, trvale bytem Havlíčkův Brod, Knyk 218, PSČ 580 01
  2. PhDr. Jarmila Převrátilová, trvale bytem Havlíčkův Brod, Rozkošská 2316, PSČ 580 01
  3. Jana Lukášová, bytem Havlíčkův Brod, Trčkova 1877, PSČ 580 01

Funkční období členů správní rady je tříleté. Délka funkčního období prvních členů správní rady se řídí §13 odst.3.z.č. 227/1997 Sb.

 

VI. Revizor

Kontrolním orgánem nadačního fondu je revizor, který vykonává působnost dozorčí rady. Prvním revizorem je MUDr. Markéta Stárková, trvale bytem Kolín II, Dělnická 791, PSČ 280 02

 

VII. Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků 

Nadační příspěvky lze poskytovat pouze Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod, a to pouze za účelem zřízení a provozu hiporehabilitace. Tyto podmínky podrobněji upravuje statut nadačního fondu.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva uzavřená mezi zřizovateli je nadační listinou dle §3 z.č. 227/1997 Sb. Pravidlo pro omezení nákladů nadačního fondu je stanoveno statutem nadačního fondu.